Vyhledávání


Pokyny pro autory      
  
V zájmu urychlení redakčního zpracování příspěvků a usnadnění vzájemné komunikace si Vás dovolujeme požádat o dodržování následujících zásad při přípravě rukopisů.


1. Způsob odevzdání rukopisů.
Příspěvky přijímáme výhradně v elektronické podobě (disketa, CD, příloha e-mailu apod.) ve standardních elektronických formátech (DOC, RTF), v žádném případě nepoužívejte formáty PDF či DOCX. Případné grafy, tabulky, notové záznamy a ilustrace (obrázky) je potřeba zaslat v samostatných souborech, obrázky v nekomprimovaných formátech (např. TIFF) a to v minimálním rozlišení 300dpi. Způsob dodání těchto materiálů doporučujeme konzultovat s redakcí individuálně. Omezte na absolutní minimum zvláštní grafické úpravy a formátování textu (užívání různých typů písma, podtrhávání atd., nepřípustné je dále užívání maker, odsazování odstavců pomocí mezerníku, vkládání obrázků přímo do textu, automatické rozdělování slov apod.). Nevhodné je též nadměrné užívání uvozovek. Publikujeme příspěvky v češtině, slovenštině a ve světových jazycích. U jazykově českých příspěvků je nutné respektovat aktuální pravopisné normy (viz Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, Praha 2003 či pozdější vydání).

Redakce přijímá výhradně původní texty, tj. příspěvky, které nebyly dosud v žádné formě - tištěné ani elektronické - zveřejněny. Ke zveřejnění na jiném místě nesmí dojít ani v době probíhajícího recenzního řízení. Nepůvodní texty budou redakcí odmítnuty bez recenzního řízení, odmítnuty mohou být též texty, které autor zašle k recenznímu řízení zároveň do více časopisů.

 
2. Rozsah příspěvků.
Redakce žádá autory, aby rozsah textů nepřekročil u studií 25 normostran (45 000 znaků s mezerami v textovém editoru); u materiálových a diskusních příspěvků 10 normostran (18 000 znaků). Délka recenzí by neměla přesáhnout 4 normostrany (7 200 znaků); u zpráv, informací o konferencích apod. 2 normostrany (3 600 znaků). Upozorňujeme, že v Českém lidu nejsou tištěny příspěvky personálního charakteru (např. jubilejní zdravice) a recenze na časopisy a periodické sborníky, které redakci, prosím, nezasílejte. Datum vydání recenzovaných publikací nesmí být starší než 2 roky od běžícího ročníku časopisu.

Ke studiím je nutné poskytnout podklad pro anglický abstrakt (event. již přeložený abstrakt), jehož délka nesmí přesáhnout 1 300 znaků (cca 14 řádek) a dále maximálně 7 klíčových slov. Při výběru anglických klíčových slov doporučujeme dodržovat zásady International Bibliography of the Social Sciences, které naleznete ZDE.

U studií, diskusních a materiálových příspěvků je též uváděna kontaktní adresa autora, obsahující nejlépe pracoviště a telefonický a e-mailový kontakt.

 
3. Recenzní řízení.
Odevzdané příspěvky jsou anonymně posuzovány dvěma oponenty. Na základě jejich vyjádření je rukopis přijat k publikování, vrácen autorovi k přepracování či zcela odmítnut. V případě zásadního přepracování textu následuje další kolo recenzního řízení. V případě, že se oponenti na hodnocení textu neshodnou, je článek postoupen třetímu recenzentovi. Pokud i nadále přetrvávají pochyby, je rozhodnutí o publikování textu v kompetenci Redakční rady časopisu, případně International Advisory Board, jejíž rozhodnutí je konečné.

Bezpodmínečné respektování výhrad recenzentů a formálních standardů vyžadovaných redakcí je podmínkou publikování jakéhokoliv textu. Příspěvky, které nesplňují zde uvedené formální náležitosti, mohou být redakcí odmítnuty i bez recenzního řízení. Upozorňujeme autory, že recenzní řízení může trvat v závislosti na povaze textu několik týdnů až měsíců. Recenzní formulář je k dispozici v sekci "Materiály ke stažení".

 

4. Zásady pro citování.
Poznámky a literatura (v tomto pořadí) se uvádějí za textem. Přímo v textu se odkazuje tzv. anglosaským (harvardským) způsobem. Poznámky užívejte pouze k doplnění nebo komentování textu příspěvku, v jiných případech odkazujte výhradně na příslušnou literaturu; tj. článek nemusí klasické poznámky vůbec obsahovat. Poznámkový a aparát a seznam literatury může být připojen pouze ke studiím, materiálovým a diskusním příspěvkům, u recenzí jej nepoužívejte. Při odkazování v textu postupujte podle uvedeného vzoru:

- jde-li o odkaz na celou knihu/sborník – (Skalička 1985) nebo o konkrétní stránky v knize – (Skalička 1985: 21–27)

- jde-li o odkaz na celou knihu, která má více dílů a ty mají více svazků – (Skalička 2004, 1/1: 16)

- jde-li o odkaz na časopis se všemi čísly vydanými v jednom roce a průběžně stránkovanými – (Skalička – Sgall 1994: 333–357)

- jde-li o odkaz na časopis se všemi čísly vydanými v jednom roce a každé číslo je stránkované zvlášť – (Skalička – Sgall 1994, 3: 333–357)

- jde-li o odkaz na časopis, jehož ročník přechází z roku do roku s průběžně stránkovanými čísly – (Skalička 1947/48: 80–92)

- pokud je v jednom roce u jednoho autora více bibliografických údajů – (Skalička 1947a; 1947b; 1947d)

- jde-li o titul bez autora/editora (An Areal-Typological... 1976: 246)

V seznamu literatury musí být uvedeny veškeré citované práce a pouze ty, žádnou další literaturu není možné uvádět. Při citování vždy uvádějte i křestní jména autorů. Citujte následujícím způsobem:

- knižní titul: Buchler, Ira A. – Selby, Henry A.: 1968 – Kinship and Social Organization. An Introduction to Theory and Method. New York: Macmillan.

- knižní titul s podtitulem: Sériot, Patrick: 2002 – Struktura a celek. Intelektuální počátky strukturalismu ve střední a východní Evropě. Praha: Academia.

- průběžně stránkovaný časopis: Campbell, Lyle – Kaufman, Terence – Smith-Stark, Thomas C.: 1986 – Meso-America as a Linguistic Area. Language 62: 530–571.

- časopis se zvlášť stránkovanými čísly: Campbell, Lyle – Kaufman, Terence – Smith-Stark, Thomas C.: 1986 – Meso-America as a Linguistic Area. Language 62: 1: 530–571.

- sborník: Geckeler, Horst: 1984 – Le francais est-il une langue isolante? V. Skalička et la typologie du francais. In: Oriz Arizcuren, F. J. (ed.): Navicula Tubingensis. Studia in Honorem Antonii Tovar. Tübingen: Narr: 145–159.

- při více titulech v tomtéž roce u jednoho autora: Jakobson, Roman O.: 1931a – Über die phonologischen Sprachbünde. In: Travaux du Cercle Linguistique de Prague 4: 234–240. Jakobson, Roman O.: 1931b – K charakteristike jevrazijskogo jazykovogo sojuza. Paris: Izdatel‘stvo Jezrazijcev.

- titul bez autora/editora: An Areal-Typological Study of American Indian Languages North of Mexico. 1976 – Amsterdam: North Holland Publishing Company.

- vydání souborného díla: Skalička, Vladimír: 2004 – Souborné dílo 1 (1931–1950). František Čermák – Jan Čermák – Petr Čermák – Claudio Poeta (eds.). Praha: Karolinum.

Komplikované a méně obvyklé citace (např. internetové stránky, edice pramenů, archivní fondy) nebo informace o grantech a výzkumných záměrech, které je nutno u článku uvést, doporučujeme konzultovat s redakcí, případně budou sjednoceny redakcí časopisu. Redakce si též vyhrazuje právo provést jakékoliv další nezbytné formální a jazykové úpravy publikovaných příspěvků.

 
5. Termíny pro odevzdávání příspěvků.
Český lid vychází čtvrtletně vždy 25. 3., 25. 6., 25. 9. a 15. 12. Krajní termíny pro zasílání rukopisů do příslušných čísel jsou pro studie, materiálové a diskusní příspěvky 7 měsíců před vyjitím příslušného čísla, pro drobnější texty (recenze, zprávy) 3 měsíce před datem publikování. Stanovení termínu zveřejnění konkrétních příspěvků a jejich zařazení do jednotlivých čísel časopisu je nicméně zcela v kompetenci redakce a redakční rady časopisu.
 

6. Licenční smlouva a ochrana osobních údajů.
Vzhledem k tomu, že obsah časopisu, vč. kontaktních údajů autora je dále šířen a uchováván v externích bibliografických a plnotextových databázích a s ohledem na platné právní normy v oblasti autorského práva a ochrany osobních údajů je každý autor studie, materiálového a diskusního příspěvku povinen po schválení textu v recenzním řízení (tj. ještě před jeho publikováním) podepsat tzv. licenční smlouvu, která řeší otázky vzájemných závazků v oblasti autorskoprávní a otázky ochrany osobních údajů.

 
7. Autorské výtisky a separáty.
Autorům studií, materiálových a diskusních příspěvků je poskytován jeden výtisk časopisu + separáty. Autorům drobnějších příspěvků (recenze, zprávy) jsou k dispozici pouze separáty. Separáty a autorské výtisky se zpravidla nezasílají, je možné si je vyžádat v redakci časopisu. Separáty jsou poskytovány výhradně v elektronické podobě (formát PDF).

 

Děkujeme všem autorkám a autorům za pochopení a spolupráci.

Z publikací Etnologického ústavu