Vyhledávání


Les a stromy v lidové kultuře Českých zemí raného novověku - hmotná kultura

 

Juniorský grantový projekt, poskytovatel: Grantová agentura AV ČR č. KJB900580701.

Řešitel: Jiří Woitsch

Doba řešení: 2007 - 2009

Anotace:  Projekt Les a stromy v lidové kultuře Českých zemí raného novověku - hmotná kultura je zaměřen na komplexní dokumentaci a analýzu materiálních funkcí lesa a stromů v tradiční kultuře Čech, Moravy a Slezska v předindustriálním období.Jedná se o vůbec první projekt takového typu u nás, jehož cílem je poznat a s ohledem na četné zahraniční výzkumy tohoto tématu náležitě interpretovat roli lesa v subsistenčních aktivitách rurálních komunit (les jako zdroj surovin, problematika lesních řemesel, agrární aktivity vázané na lesní ekosystémy). Projekt zahrnuje i přípravné studium mentalitních a sociálních rolí lesa v raněnovověké společnosti. V projektu, který se časově orientuje na 16.-19. století, budou zohledněny i celkové proměny kulturní krajiny a lesních biomů ve střední Evropě s důrazem na impakt lidské činnosti na jejich vývoj. Teoreticky a metodologicky projekt vychází z přístupů tzv. etnografie lesa a historické antropologie a počítá s interdisciplinární spoluprací s přírodovědnými obory.

Z publikací Etnologického ústavu