Vyhledávání


Dokumentační sbírky a fondy
 
Základem dokumentačních sbírek a archivních fondů EÚ AV ČR jsou především dokumenty písemné povahy, sbírkového či archivního charakteru. V souvislosti s historickými determinanty sbírkové a soustředěné sběrové aktivity předchozích institucí - Výboru pro lidovou píseň, Kabinetu pro národopis či Ústavu pro etnografii a folkloristiku ČSAV i Národopisné společnosti českoslov(a)enské - jsou dominující fondy folkloristické, slovesné i písňové folkloristiky, osobní-pozůstalostní fondy zakladatelů a tvůrců i významných představitelů české či československé etnologie. Nepochybně významné místo zaujímají i sbírkové, tématické fondy institucionální či ryze soukromé povahy.
Pracoviště dokumentačních sbírek a fondů (ARCHIV) Etnologického ústavu AV ČR, v.v.i se rovněž přihlásilo v rámci nové zákonné úpravy k základní evidenci archivních fondů a sbírek Národního archivního dědictví (NAD) – číslo instituce 901100270.
Základní statistika evidence listů.
Součástí "archivu" pražského pracoviště EÚ AV ČR jsou rovněž fondy obrazové a zvukové povahy a dokumentačního záběru z činnosti jednotlivých specializovaných pracovišť ústavu. Mezi nejrozsáhlejší fondy patří však sbírka fotodokumentace a osobní fondy - pozůstalosti.
K jednotlivým již zpracovaným sbírkám a fondům dle svého charakteru dokumentační povahy jsou vypracovány odborné inventáře, inventární seznamy, katalogy či rejstříky. Rovněž od počátku 90. let (20. stol.) průběžně dochází ke zpracování a zpřístupnění i na bázi evidence v podobě databází katalogizačních i odborně zpracovaných. Souběžně se fondy zpracovávají v prvním i druhém stupni, neboť manipulace a archivní pořádání sbírek a fondů od konce 60. let až do počátku let devadesátých 20. století.
Kontakt : Marcela Suchomelová + blíže uvedení spolupracovníci

1. Národopisná společnost českoslovanská - soupisový výzkum (SV NSČ)
Pomůcky a zpřístupnění : CD-R - Lidová architektura v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, EÚ AV ČR v Praze, 2001; přírůstkové knihy (interního charakteru) NSČ; zpřístupněn
Časový rozsah : 1952 - 1962

2. Fond německých jazykových oblastí (FNO)
Pomůcky a zpřístupnění : Inventář - 77 arch. kartonů; zpřístupněn
Časový rozsah : 1894 - 1945

3. Fondy protektorátních projektů
Plánová dokumentace (zaměřovací akce ČAVU)
Pomůcky a zpřístupnění : inventární seznam (lokační soupis) - v současné době zpracování databáze přerušeno, fond není zpřístupněn (rozpracován)
Časový rozsah : 40. léta (1941 – 1944/1946)
Kontakt: Kateřina Sedlická, Dana Motyčková

Etnobotanika I.
Pomůcka a zpřístupnění : Inventář - 27 kt.; zpřístupněn
Časový rozsah : (1900) 40.- 50. léta 20. století
Etnobotanika II. / Excerpta a doplňky k Botanickému slovníku Josefa Oldry Novotného (1885 - 1964).
Pomůcky a zpřístupnění : Inventář - 16 kt.; zpřístupněn
Časový rozsah : (1885) 1909 - 1958 (1964)


4.     Folkloristika (I.)
Převážnou část fondu tvoří především písňové sběry - ze sběratelské činnosti jednotlivců i vědeckých kolektivů. Základním impulsem byla prezentace lidové kultury se všemi svými aspekty na Národopisné výstavě českoslovanské v roce 1895 v Praze. Historie tohoto fondu, jednoho z nejcennějších pramenů etnomuzikologie a folkloristiky vůbec, velice úzce koresponduje s historií a vznikem samotného Etnologického ústavu AV ČR a jeho institucionálních předchůdců. Kromě písní fond obsahuje pramenný materiál epického charakteru - pověsti, pohádky, různá vyprávění, přísloví, rčení a pranostiky.
Pomůcky a zpřístupnění : Inventář - 94 arch. kartónů; zpřístupněn - upozornění : materiál písňový pouze ke studiu - k publikačním účelům jen za souhlasu ředitele a odborných, vědeckých pracovníků.
Časový rozsah : 1753 - 1992.


5.    Osobní (pozůstalostní) fondy


6.     Fondy dokumentační povahy (písemné) - zpřístupněné, příp. dle upozornění
Sbírky dokumentů
Osobní dokumentační fondy (pracovníků ústavu)


7.     Sbírka kreseb
Kresby a měřická dokumentace ústavního charakteru (základní fond)
Pomůcky a zpřístupnění : Rejstříky - přírůstkový inventář (katalog - interní), částečně rejstřík předmětový a lokační (veden do r. 2000), nyní se doplňuje databáze - přístupná jen po dohodě; Časový rozsah : od zač. 50. let 20. stol. do současnosti.
Kresby a měřická dokumentace NSČ (vidi item I.)
Pomůcky a zpřístupnění : Přírůstkové knihy (inventáře) - cca 2000 inventárních jednotek.
Pomůcky a zpřístupnění : Přírůstkové knihy (interní) - přístupná jen po dohodě;
Časový rozsah : 1941 - 1962.


8.     Mapy a plány
Pomůcky a zpřístupnění : Přírůstkový katalog (interní);
Časový rozsah : 60. - 80. léta


9.     Fotodokumentace (negativy, positivy, dia, mikrofilmy, CD)
Fotodokumentace, nejrozsáhlejší fond EÚ AV ČR, obsahuje na 160 000 inventárních jednotek (fotografií s negativy a diapozitivy). Tvoří ji několik samostatných souborů. Největší je Generální katalog fotografií (kmenový fond ústavu) a dále Reprezentační fond , Studijní fond a Soupisový výzkum Národopisné společnosti československé. Nejstarší částí celého fotofondu je bezesporu soubor skleněných negativů. Podstatnou část fondu tvoří fotografie pořízené z výzkumných záměrů, ale nezanedbatelná je i dokumentace z muzejních sbírek a kolekcí národopisného charakteru. Na vytvoření fondu se podílelo více než 200 autorů - odborných vědeckých pracovníků (ústavu i externistů).
Pomůcky a zpřístupnění : inventární - přírůstkové knihy, katalogizační lístky (místní a předmětový katalog). V současné době se celý fond zpracovává pro jednotnou databázi
Časový rozsah : 90. léta 19. století - současnost.
Kontakt : Barbora Gergelová


10.    Filmotéka
Filmový archiv - v současné době byl tento fond celý předán do Národního filmového archivu k trvalé zápůjčce a rovněž k budoucímu zpracování na jiná média (VHS, event. DVD).
Pomůcky a zpřístupnění: Inventář (obsah 180 inv. jednotek - původní manipulace v plastikových či plech. krabicích)
Časový rozsah : 1952 - 1985.
Videotéka - V současnosti se konstituuje a bude zpracována jako katalog, viz rovněž FA.


11.    Zvukové záznamy
(fonografické válečky, gramofonové desky, magnetofonové pásky, kazety, CD, DVD). V současné době se manipuluje a pořádá, zpracovává odd.etnomuzikologie, příp. odd. hudební vědy.
Kontakt : Matěj Kratochvíl
Stav k 31.5. 2010, Marcela Suchomelová

 

Z publikací Etnologického ústavu