Vyhledávání


Grantové projekty řešené v rámci SVI v roce 2017

 

1. V rámci programu Strategie AV21 - Paměť v digitálním věku pro rok 2017 projekt Digitalizace Zpravodajů KSVI 2017 (řešitel B.Gergelová, spolupráce L. Kopalová a technická spolupráce Petr Židov a Ing. Z. Holínský)

Zpravodaje Koordinované sítě vědeckých informací KSVI vycházely od roku 1974 do roku 1991 jako interní tisky Ústavu pro etnografii a folkloristiku ČAV (dále ÚEF), nyní Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. Obsah Zpravodajů tvoří referáty z konferencí pořádaných ÚEF, dále přípravné materiály ke studiu problematiky osídlení českého pohraničí, dělnické kultury, etnických skupin v ČR , etnofarmakologie, a dalších témat. Digitalizace celé řady Zpravodajů KSVI přispěje k zpřístupnění jedinečných a mnohdy dosud neznámých pramenů.
Způsob digitalizace Zpravodajů KSVI byl konzultován s pracovníky digitalizačního centra Knihovny AV ČR, pracoviště Jenštejn.
Celý soubor Zpravodajů KSVI je přístupný z www stránek Etnologického ústavu AV ČR,v.v.i. www.eu.avcr.

 

2. Grantový projekt NAKI II , poskytovatel Ministerstvo kultury ČR
Název projektu: INDIHU – vývoj nástrojů a infrastruktury pro digital humanities Identifikační kód projektu: DG16P02B039
Společný projekt více uchazečů (konsorcium příjemců) na období 2016-2020

Příjemce: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.; Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.; Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.; Knihovna AV ČR, v. v. i.; Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.; Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.; Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.


Za EÚ se na projektu podílejí B. Gergelová a M. Suchomelová, technická spolupráce ing. Z. Holínský

Hlavním cílem projektu je vytvořit nástroje a infrastrukturu pro vědeckou práci v humanitních oborech, jejímž základem budou zdroje dostupné v elektronické podobě – například digitalizované dokumenty, elektronické databáze či různé separátní kolekce elektronických dat vědecké povahy.
Jednotlivé výstupy projektu naplňují deklarované specifické cíle následujícím způsobem:
1. Vytvoření zastřešující platformy INDIHU
2. Vývoj nástrojů pro vědeckou práci a prezentaci kulturního dědictví v digitálním světě
a. Prototyp virtuální výstavy
b. Virtuální znalostní báze
c. Integrace open-source OCR mechanismu
3. Vzdělávání vysokoškolských studentů v oblasti použití digitálního obsahu v rámci digital humanities
4. Zajištění interoperability a sdílení dat mezi různými digitálními kolekcemi včetně napojení na mezinárodní infrastrukturu
 

Dřívější granty

Poklady z fondů EÚ AV ČR, část 1. (ukončeno 2008)

Interiér vesnického domu a jeho proměny v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (ukončeno 2006)

Tradiční řemeslná výroba a zemědělské práce v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (2009-2011)

Z publikací Etnologického ústavu