Vyhledávání


Grantová agentura ČR, projekt GAP410-11-1287, 2011–2015
Etnografický atlas Čech, Moravy a Slezska: Lidová architektura, sídla a bydlení
Ethnographical atlas of Bohemia, Moravia and Silesia: Vernacular architecture, settlements and dwellings
Řešitelský tým:
Jiří Woitsch, František Bahenský, Martin Dohnal

Náplní Etnografického atlasu Čech, Moravy a Slezska je popis a analýza územní diferenciace tradiční kultury, vymezení kulturních areálů, odhalení vztahů jednotlivých složek předindustriální vesnické kultury a jejího poměru k přírodnímu prostředí. Výchozím přístupem je etnokartografická metodologie, umožňující charakterizovat prostorovou systematiku kulturních faktů, morfologicky, sociálně a funkčně vymezených, vystupujících v určitém čase a prostoru. Heuristickou bázi tvoří archivní prameny a terénní výzkum. Studium bude zaměřeno na jevy spojené s tradiční architekturou, sídly a bydlením s důrazem na jejich stav v 19. stol.– zejména na základní charakteristiky tradičního vesnického stavěného prostředí (orientace dvorů a obytných budov, vnitřní a vertikální členění obydlí, stavební materiál a konstrukce, typologie staveb a sídel). Vypracovány budou též souhrnné mapy k regionální typologii tradičního domu. V projektu připravený svazek atlasu naváže na předchozí díly (doposud vydáno 6 sv.) a atlasy sousedních států a bude koordinován s International Ethnocartography Network of SIEF.

 

The aim of the Ethnographic atlas of Bohemia, Moravia and Silesia is to describe and analyze the spatial differentiation of the vernacular culture, to detect cultural borders and to make clear a role of the natural surroundings in the popular culture development. The ethnocartographic methodology enable to find space oriented systematic of selected cultural facts defined morphologically, socially and functionally, which occur at certain times, in certain territories and in specific social environment. The basis for research is written archive documents and field research. Grant research will cover topics (esp. building material and construction, vertical as well as layout structuring and spatial distribution of buildings and settlements) related to vernacular architecture and dwelling with emphasis on rural settlements in the 19th Century. The grant project of the Atlas volume is organically associated with previous volumes (6 published) and the atlases of contiguous European countries. Research will be co-ordinated with International Ethnocartography Network of SIEF.

Z publikací Etnologického ústavu