Vyhledávání


Grantová agentura ČR, projekt GA17-05373S, 2017–2019
Etnografický atlas Čech, Moravy a Slezska: Duchovní a materiální aspekty zbožné peregrinace a narativní imaginace
Ethnographical Atlas of Bohemia, Moravia and Silesia : Spiritual and Material Aspects of Religious Peregrination and Narrative Imagination
Řešitelský tým:
Markéta Holubová, Luboš Kafka, Jaroslav Otčenášek

Náplní Etnografického atlasu Čech, Moravy a Slezska je popis a analýza územní diferenciace tradiční kultury, vymezení kulturních areálů, odhalení vztahů jednotlivých složek tradiční lidové kultury a jejího poměru k přírodnímu prostředí. Výchozí metodou při zpracování projektu se stane metoda etnokartografická, umožňující specifikovat prostorové a časové souvislosti zkoumaných jevů. Studium se zaměří na projevy lidové zbožnosti vztahující se k hmotných a duchovním aspektům zbožné peregrinace a narativní imaginace. Připravované 2 svazky atlasu navážou na předchozí díly (dosud vydáno 7 sv.) a atlasy sousedních států a budou koordinovány podle koncepce International European Ethnocartographic Working Group, dnes Space-lore and Place-lore Working Group of SIEF. Vypracovány budou též souhrnné mapy formátu A3 (cca 30 ks) reflektující zkoumané jevy s důrazem na jejich stav v 18.-20. století.

 

The Ethnographic Atlas of Bohemia, Moravia and Silesia will describe and analyze the territorial differentiation of traditional folk culture, define cultural areas and reveal the relationship between the individual components of traditional folk culture and its link to the natural environment. The project will primarily use an ethnocartographic method that makes it possible to specify the space and time contexts of researched phenomena. The research will focus on the expressions of popular piety related to the material and spiritual aspects of religious peregrination and narrative imagination. The 2 upcoming volumes of the atlas will follow up on the previous volumes (so far 7 volumes have been published) as well as on the atlases of our neighboring countries and will be coordinated in view of the concept of the International European Ethnocartographic Working Group, today Space-lore and Place-lore Working Group of SIEF. Approx 30 maps in A3 format will reflect the researched phenomena, emphasizing their state in the 18–20th century. A workshop mapping piety will be organised.

Z publikací Etnologického ústavu