Vyhledávání


Grantová agentura ČR, projekt GA15-03754S, 2015–2017
Mezi státním plánem a badatelskou svobodou. Etnografie a folkloristika v českých zemích v kontextu vývoje kultury a společnosti v letech 1945-1989
Between state plan and research freedom. Ethnography and folklore studies in Czechia in the context of development of culture and society in 1945-1989

Řešitelský tým: Lydia Petráňová, Jiří Woitsch, František Bahenský, Karel Altman, Marie Bahenská (MÚA AV ČR), Adéla Jůnová-Macková (MÚA AV ČR), Jiří Hlaváček (ÚSD AV ČR), Doubravka Olšáková (ÚSD AV ČR)

Náplní projektu je výzkum institucionálního a personálního vývoje, teoreticko-metodologických a epistemologických proměn a dalších důležitých aspektů (např. vztah ke státní a politické moci a ideologii) vědeckých oborů etnografie a folkloristiky vč. oborů příbuzných v českých zemích v letech 1945–1989. Výzkumná hypotéza vychází ze závěrů předchozích výzkumů z dějin vědy, podle nichž byla dynamika rozvoje vědeckých disciplín určována nejen oficiální linií hlavních výzkumných pracovišť, ale též tzv. „nikami“ české vědy (místy badatelské svobody), pracovišti a osobnostmi mimo dohled mocenského centra i hlavních ideologů vědy. Analyzován proto je jak vývoj a dílo centrálních oborových institucí a na nich působících badatelů, tak bádání muzejní, tzv. aplikované ale též „neoficiální“ (disent, exil). Pozornost je věnována mezinárodním vlivům na vývoj a internacionalizaci oboru. Metodicky projekt vychází z kombinace klasických přístupů k výzkumům dějin vědy (zejm. hermeneutická analýza textů, archivních fondů institucí, pozůstalostí badatelů) s metodami oral-history.


Project aims at the research of institutional and personal development, theoretical-methodological and epistemological changes and other aspects (e.g. relation to political power and ideology) of ethnography and folklore studies and related disciplines in Czechia in 1945–1989. The research hypothesis rests upon the results of previous research in the history of humanities, according to which the dynamics of the development of scientific disciplines was determined not only by the official line of research, but also by the “niches” of the Czech science (the places of scientific freedom). Thus, analysis would reach to development and works of central institutions, but also to the research realized in museums, in the regions, to applied research, but also unofficial research (dissent, researchers in exile). Special attention will be rendered to the international influences on the development of disciplines. Methodologically the project draws upon the combination of approaches to the history of science (hermeneutical analysis of texts and archival funds) with the methods of oral history.

Z publikací Etnologického ústavu