Vyhledávání


Grantová agentura ČR, projekt GA16-15716S, 2016–2018
Česká zemědělská revoluce 19. století v mikro-historické a ekologicko-antropologické perspektivě
Czech agricultural revolution of 19th century in the perspective of microhistory and ecological anthropology

Řešitelský tým: Jana Krčmářová, Jiří Woitsch

Projekt je zaměřený na rekonstrukci “zemědělské revoluce” ve světle všedního života venkovanů Čech 19. století. Tradičně vyprávěný příběh zavádění moderního průmyslového zemědělství běžným lidem mnoho prostoru nedává. Tón výkladu obvykle určují nejvýraznější “hlasy” politických, odborných, pedagogických či průmyslových elit 18. a 19. století. Projekt bude v historii modernizace zemědělství proto hledat také hlasy těch, kterým v dobových veřejně vedených debatách, mediích či učebnicích nebyl dosud dán velký prostor– běžným lidem jako většinovým praktikům zemědělství. Mikro-historický výzkum obohacený koncepty ekologické antropologie bude zaměřen na analýzu zemědělského vědění uloženého v jejich životech spočívajících v každodenním kontaktu s obhospodařovanou krajinou. Bude diskutována jejich aktivní role v proměnách, jakož i vnímání a ochota či odpor podřídit se změnám, jež zemědělské inovace do jejich životů a životů jejich životního prostředí přinášely.

 

The project will reconstruct the “agrarian revolution” in the light of everyday life of commonpeople of 19th century Czechia countryside. The story of the agricultural modernization is rarely narrated as a multi-vocal plot but nowadays usually gives attention to the main “voices” whose words were widely expressed and listened to – those of political, educational, scientific and industrial elites of 18th and 19th century. To counterpart for the formerly mentioned imbalance in the modernization history the project will search also for the voices of those, who were not given such space in the public debate, media or textbooks – the common rural people as the majority of practitions of agriculture. In the microhistorical research enriched by concepts of ecological anthropology the knowledge stored in their everyday lives and their engagement with local landscapes through agriculture will be analysed. So will be also their active role, perception, willingness and resistance to accept the changes brought to their life and their environment by agricultural innovations.

Z publikací Etnologického ústavu