Vyhledávání


Nabídka knižních titulů vydaných brněnským pracovištěm Etnologického ústavu AV ČR, v.v.i.

 
Objednávka publikací: stoncrova@email.cz, tel. 532 290 266, Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., Veveří 97, 602 00 Brno, k ceně nutno přičíst DPH


Lidové písně z Podhorácka I., Náměšťsko a Velkobítešsko / Marta Toncrová, Silva Smutná (eds.).  Vyd. 1. Třebíč : Muzeum Vysočiny ; Brno : Etnologický ústav Akademie věd České republiky, pracoviště Brno, 2011.
510 s., ISBN: 978-80-87112-53-3
V devíti tematických celcích je uvedeno 342 písní. Písně byly vybrány z dosud neotištěných rukopisných pramenů uložených ve fondech brněnského akademického pracoviště. Zapsali je různí sběratelé od počátku 20. století do poválečné doby. Rovněž jsou připojeny písňové zápisy ze současných výzkumů krajského pracoviště tradiční lidové kultury, dále zápisy z muzejních archivů, ze soukromých zdrojů, také písně ze starších tisků a regionální literatury. Tato publikace je první rozsáhlou tištěnou sbírkou lidových písní z uvedené oblasti.
Cena 250 Kč vč. DPH

Lidové písně z Podhorácka II. : Třebíčsko, Hrotovicko, Moravskobudějovicko a Jemnicko / Marta Toncrová, Silva Smutná  (eds.).  Vyd. 1.  Třebíč : Muzeum Vysočiny Třebíč; Brno : Etnologický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i. Praha - pracoviště Brno, 2013. 510 s. ISBN: 978-80-86894-25-6
V osmi tematických celcích je uvedeno 284 písní. Písně byly vybrány z dosud neotištěných rukopisných pramenů uložených ve fondech brněnského akademického pracoviště a dále ze starších tisků a regionální literatury. Rovněž je připojeno několik písňových záznamů ze současných výzkumů Regionálního pracoviště tradiční lidové kultury při Muzeu Vysočiny Třebíč a materiály z muzejního a státního archivu i ze soukromých zdrojů. Tato mimořádná publikace, která je první rozsáhlou tištěnou sbírkou lidových písní z uvedené oblasti, je zdrojem písňového materiálu pro odbornou i širokou veřejnost, pro aktivity místních folklorních skupin, pro školy a jiné kulturní a výchovné instituce.
Cena 250 Kč vč. DPH
 
Pavlásek, Michal – Nosková, Jana (eds.): Když výzkum, tak kvalitativní. Serpentinami bádání v terénu.
Brno: Masarykova univerzita, Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., 2013.
Ambicí sborníku Když výzkum, tak kvalitativní. Serpentinami bádání v terénu editorů Michala Pavláska a Jany Noskové je snaha porozumět současným epistemologickým podobám sociálních věd opírajících se o kvalitativní výzkum. Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference vypovídá také mnohé o tom, jak vzniká etnografická (sociologická, historická) znalost. Leitmotivem knihy je pokus vyrovnat se s vlastní pozicí badatele v interakci se zkoumaným prostředím. Publikace ve svém záběru shrnuje reflexe střetávání badatele s nástrahami terénního výzkumu prováděného kvalitativními technikami vytváření dat – zúčastněným pozorováním, různými typy rozhovorů, vedením výzkumného deníku –, či se zkoumáním biograficky laděných témat.
Cena 250 Kč vč. DPH
 

 

Měla jsem moc krásné dětství“. Vzpomínky německých obyvatel Brna na dětství a mládí ve 20.–40. letech 20. století / „Ich hatte eine sehr schöne Kindheit.“ Erinnerungen von Brünner Deutschen an ihre Kindheit und Jugend in den 1920er-1940er Jahren. Zpracovaly a k vydání připravily Jana Nosková a Jana Čermáková.

Brno: EÚ AV ČR, v.v.i. – pracoviště Brno a Statutární město Brno – Archiv města Brna.
Ve dvojjazyčné (česko-německé) knize je publikováno třinácti upravených interview s obyvateli Brna německého původu. Interview vznikla pomocí metody orální historie a tematicky se zaměřují na každodenní život v multietnickém městě od 20. let 20. století do roku 1945/1946. Partnery rozhovorů nahraných v letech 2009–2012 byly osoby narozené v letech 1919–1935, které v současné době žijí v Německu, ve Švýcarsku nebo v Brně. Kniha je uvedena teoretickou studií zabývající se historií Brna, tématem dětství a mládí v etnologické a historické literatuře, metodou orální historie a kontextem vzniku sbírky rozhovorů. Kniha představuje pokus o zmapování vzpomínek na každodenní život dětí v československém velkoměstě v meziválečném a válečném období. Součástí knihy jsou životopisné medailony respondentů, glosář, uličník, geografický a jmenný rejstřík a černobílé fotografie.
460 Kč vč. DPH

 

 
Oldřich Sirovátka: Česká pohádka a pověst v lidové tradici a dětské literatuře. Redakčně připravila Jana Pospíšilová.
Brno, EÚ AV ČR 1998, 183 s. ISBN 80-85010-06-2. Publikace byla vydána s finanční podporou Fondu AV ČR pro vydávání vědecké literatury.
Pro vydání tohoto rukopisu Oldřicha Sirovátky byla použita verze, která byla připravena na konci osmdesátých let v nakladatelství Albatros. Je nezměněný po obsahové stránce. Je ohraničen autorovou smrtí v roce 1992 a zobrazuje tehdejší stav bádání. Podle vlastních autorových slov navazuje na práci Současná česká literatura a folklór (Praha 1985) a je jejím pokračováním.
 CENA: 69, - Kč

 

Lidové písně z moravského Horácka. Vybrala a sestavila M. Toncrová.

Brno, EÚ AV ČR 1999. 315 s ISBN 80-85010-11-9. Publikace byla vydána za podpory Grantové agentury ČR, reg..č. 404/99/0035..
Zpěvník, který si klade za cíl přiblížit lidové hudební projevy z rozsáhlé oblasti – moravského Horácka. Předkládaný výběr představuje jen zlomek celkového množství zapsaných písní. Jedná se o písňové sběry soustředěné v rukopisném fondu brněnského pracoviště Etnologického ústavu.
CENA: 100, - Kč

 

Lidové tance a dětské hry ve filmotéce Etnologického ústavu AV ČR. Filmografie. Sestavila Jiřina Kosíková.

Brno, EÚ AV ČR 1999. 63 s. ISBN 80-85010-18-6.
Cílem předkládané filmografie je seznámit odbornou a laickou veřejnost s jednou částí sbírkového fondu brněnského pracoviště Etnologického ústavu AV ČR s folkloristickou filmotékou.
CENA: 60, - Kč

 

Martin Zeman: Horňácké písně. Vybraly a sestavily Marta Toncrová a Lucie Uhlíková.

Brno, EÚ AV ČR 2000. 185 s. ISBN 80-85010-28-3. Publikace byla vydána za podpory Grantové agentury ČR, reg.č. 404/00/0704.
Edice písní a zvyků z pozůstalosti významného sběratele Martina Zemana (1854-1919).
CENA: 100, - Kč

Etnické stereotypy z pohledu různých vědních oborů. Sborník ze stejnojmenného semináře konaného dne 23. října 2000 v Brně. Redakčně připravily Marta Toncrová a Lucie Uhlíková.
Brno, EÚ AV ČR 2001, 123 s. ISBN 80-85010-34-8. Publikace byla vydána za podpory Grantové agentury AV ČR, reg.č. A0058801..
Etnické stereotypy z pohledu psychologie, religionistiky, etnologie a žurnalistiky. Sborník vznikl převážně z příspěvků přednesených na semináři pořádaném v rámci grantového projektu na brněnském pracovišti EÚ AV ČR pod názvem Reflexe Cikána a Žida v lidových písních českých zemí.
CENA: 60, - Kč
 

Karel Vetterl - Olga Hrabalová: Nápěvy lidových písní z Moravy a Slezska a jejich základní melodické typy. Ve dvou sešitech (Studie, Notové příklady).

Brno, EÚ AV ČR 2003., 93+100s. ISBN 80-85010-52-6. Publikace byla vydána za podpory Akademie věd České republiky.
Analýza nápěvů lidových písní z Moravy a Slezska na základě jejich metrorytmické struktury.
Tato práce byla dokončena na sklonku roku 1978 po předchozí revizi metrorytmického katalogu Teprve po dvaceti letech se práce dočkala publikování-
CENA: 150, - Kč
 
Oldřich Sirovátka: Lidové písně, pověsti a dětské hry z Boskovicka. K tisku připravili Ilja Melkus a Jana Pospíšilová.
Boskovice, Klub přátel Boskovic a EÚ AV ČR pracoviště Brno 2005. 166 s. ISBN 80-85010-79-8.
Nesnadno dostupné práce O. Sirovátky o folkloru Boskovicka. (lidové písně, další zápisy folkloru a studie + reedici sbírky Boskovický zpěvníček).
CENA: 130, - Kč
 
Ohlédnutí za půlstoletím české etnochoreologie: Pocta Zdence Jelínkové. Redakce Lucie Uhlíková.
Brno, EÚ AV ČR 2005. 77 s.: obr. ISBN 80-85010-33-X.
Sborník z konference k životnímu jubileu Zdenky Jelínkové s doplňkem k personální bibliografii.
CENA: 50, - Kč

Podíl národopisu na rozvoji české národní společnosti na Moravě /do roku 1918/. Výběrová bibliografie. Sestavil Karel Altman.
Brno, EÚ AV ČR Praha - pracoviště Brno 2005. 157 s. ISBN 80-85010-79-8. Publikace byla vydána za podpory Grantové agentury AV ČR, reg.č.A8058101 a výzkumného záměru Etnologického ústavu AV ČR AVOZ 90580513
Soupis literatury k dějinám národopisu na Moravě (do roku 1918). Obsahuje výběr základní literatury pojednávající o historii Moravy ve sledovaném období, dále přehled základních prací k dějinám národopisu na Moravě a dosavadních bibliografických soupisů, soupisy vybraných prací k událostem a činnostem, z nichž sestávala národopisná práce i oddíly prací dokumentujících sbírání národopisného materiálu i publikovanou korespondenci oboru.
CENA: 100, - Kč

Od pohádky k fámě. Sborník příspěvků ze semináře Hledání cest české slovesné folkloristiky II. Brno 6.6.2002. Redakce Jana Pospíšilová - Eva Krekovičová.

Brno, EÚ AV ČR a Ústav etnológie SAV Bratislava 2005, 131 s. ISBN 80-85010-78--X..
Sborník vznikl v rámci výzkumného záměru Etnologického ústavu AV ČR AVOZ 90580513.
Sborník obsahuje referáty o díle O. Sirovátky, K. Horálka, J. Jecha a o tématickém studiu folkloru, pověstí, oral history, fámě, pověrečných pověstí o bosorkách a dětských hrách.
CENA: 75, Kč
 

Procházková, Jarmila: Janáčkovy záznamy hudebního a tanečního folkloru I. Komentáře.

Brno 2006, EÚ AV ČR + Doplněk. 452 s. ISBN 80-7239-194-1. Publikace vyšla díky podpoře Ediční rady Akademie věd ČR a Nadace Leoše Janáčka, projekt je řešen v rámci výzkumného záměru AVOZ 90580513.
První díl plánované třídílné edice, která si klade za cíl zpracovat celou problematiku v komplexu známých i zcela nových informací. První, úvodní díl, seznamuje čtenáře s historickými fakty a sběratelskou metodou. Jednotlivé lokality, kde byl folklorní materiál zachycen a popsán, jsou tu přiblíženy v rámci etnografických regionů a oblastí.
CENA: 420,- Kč.
 
Oldřich Sirovátka: Písně z Benešova na Boskovicku. K vydání připravila Marta Toncrová.
Brno, EÚ AV ČR a Národní ústav lidové kultury ve Strážnici 2006. 68 s. ISBN 80-85010-91-7. Publikace byla vydána v rámci výzkumného záměru AVOZ 90580513.
Sbírka písní (s poznámkami) z horské obce Benešov na Boskovicku zapsané Oldřichem Sirovátkou.
CENA: 80, - Kč
 
Od lidové písně k evropské etnologii. 100 let Etnologického ústavu Akademie věd České republiky. Editoři: Jana Pospíšilová - Jana Nosková.
Brno, EÚ AV ČR 2006., 314 s., ISBN 80-85010-80-1.
Publikace vznikla v rámci výzkumného záměru Etnologického ústavu AVOZ 90580513 a byla vydána za finanční podpory Ministerstva kultury ČR ve spolupráci s RNDr.Jiřím Plockem.
Sborník příspěvků z konference vychází ke 100. výročí trvání Etnologického ústavu AV ČR, příspěvky se vztahují k historii ústavu a dějinám oboru, sběrům a dokumentaci lidové kultury (především lidové písně a k tématům současnosti, teoriím a metodám). Příspěvky obsahují cizojazyčné resumé.
CENA: 150, Kč.

Etnokulturní tradice v současné společnosti. Sborník ze stejnojmenné konference pořádané Etnologickým ústavem AV ČR 12. října 2006 v Brně. Editor: Marta Toncrová.
Brno, EÚ AV ČR, v.v.i. Praha – pracoviště Brno 2007. 166 s. ISBN 978-80-87112-03-8.
Publikace byla vydána za podpory Grantové agentury AV ČR v rámci projektu reg. č. IAA9058401.                           
Referáty českých a slovenských badatelů přednesené na konferenci Etnokulturní tradice v současné společnosti.
CENA: 150, - Kč
 

Vývojové proměny etnokulturní tradice. Editor Marta Toncrová

Brno, EÚ AV ČR, v.v.i. Praha – pracoviště Brno 2008. 67 str. ISBN 978-80-87112-11-3.
Publikace byla vydána za podpory Grantové agentury AV ČR v rámci projektu reg. č. IAA9058401.  
Vývoj etnokulturní tradice na počátku 21. století. Proměny ve zpěvní aktivitě, ve zvykosloví (slavení hodů) a ve foklorním hnutí - na příkladech z vybraných lokalit na Moravě.                     
CENA: 80, - Kč.
 
Paměť města. Obraz města, veřejné komemorace a historické zlomy v 19.-21. století.
Editorky: Michaela Ferencová, Jana Nosková. 
Brno, EÚ AV ČR, v.v.i. Praha – pracoviště Brno, Statutární město Brno – archiv města Brna, Ústav etnológie SAV Bratislava 2009. 407 str. ISBN 978-80-87112-22-9; ISBN 978-80-86736-17-4.
Monografie, která vznikla díky stejnojmenné konferenci Paměť města, uspořádané v listopadu 2008 EÚ AV ČR, v.v.i. Brno ve spolupráci s Archivem města Brna a Historickým ústavem FF MU Brno.
CENA: 222, - Kč

Ve spolupráci s jinými vydavateli bylo vydáno:

Leoš Janáček: Folkloristické dílo (1886-1927). Řada 1/Svazek 3-1.,Editoři: Jarmila Procházková, Marta Toncrová, Jiří Vysloužil.

Brno, Editio Janáček ve spolupráci s Etnologickým ústavem AV ČR, v.v.i. 2009.

463 str.

ISBN978-80-904052-2-6

Publikace vznikla v rámci výzkumného záměru AVOZ 90580513 s podporou Nadace Leoše Janáčka a Ministerstva kultury ČR.
CENA: 800, - Kč v Editio Janáček a v knihkupectvích
 
Milada Bimková: Lidové tance z kyjovského Dolňácka. K vydání připravila Klára Císaríková.

Kyjov, město Kyjov za podpory Jihomoravského kraje 2008.279 str.

ISBN 978-80-254-3481-9

Publikace vydaná ve spolupráci s Etnologickým ústavem AV ČR,v.v.i..

Lidová kultura a její historicko-společenské reflexe (mikrosociální sondy). Martina Pavlicová.
Brno, Ústav evropské etnologie MU ve spolupráci a za finančního přispění s Etnologického ústavu AV ČR pracoviště Brno,2007., 175 s. ISBN 975-80-254-1044-8.
Kniha by vydána ve spolupráci dvou institucí – velká část vznikla na základě grantového projektu IAA 9058401 Etnokulturní tradice v současné společnosti.

CENA: 250, - Kč
  
Od folklórneho textu ku kontextu. Editorky: Eva Krekovičová, Jana Pospíšilová.
Etnologické štúdie 15.
Bratislava, ústav etnológie SAV Bratislava – Etnologický ústav AV ČR Brno 2006.
ISBN 80-969427-4-3.
 

Publikace vznikla v rámci mezinárodní spolupráce partnerských pracovišť v rámci projektu VEGA č. 2/5103/6 SAV Bratislava a výzkumného záměru AVOZ 90580513 EÚ AV ČR Praha.

Nakladatelství Vyšehrad, Bartolomějská 9, 110 00 Praha, tel.: 02/2326851, e-mail: info@ivysehrad.cz
 
NAROZENÍ A SMRT V ČESKÉ LIDOVÉ KULTUŘE Alexandra Navrátilová..
Praha,Vyšehrad 2003.

 

 
VELIKONOCE V ČESKÉ LIDOVÉ KULTUŘE. Věra Frolcová

Praha, Vyšehrad2001.
Nakladatelství Doplněk Brno,Kallabova 29, 616 00 Brno
 

ZPĚVNÍK LIDOVÝCH PÍSNÍ Z BRNA.
M. Toncrová. Brno 1995. 
CENA: 120, - Kč

 

RAJČE NA ÚTĚKU. Kapitoly o kultuře a folkloru dnešních dětí a mládeže s ukázkami. Red. Jana Pospíšilová.

Brno, Etnologický ústav 2003. 287 s
 


 

Z publikací Etnologického ústavu