Vyhledávání


Mimo ediční řady
 
 
Naďa Valášková: František Řehoř (1857 - 1899) a jeho etnografická činnost (S ukázkami článků F. Řehoře z Haliče) . Praha, EÚ AV ČR 1999. 182 s.
ISBN 80-85010-20-8
CENA: 100,- Kč
 
Stanislav Brouček: Africký deník Heleny Šťasné-Bübelové. Praha - Pelhřimov, EÚ AV ČR - Nová tiskárna 2001. 148 s.
Cenný dokument z dlouholetého pobytu české krajanky v Keni a na Madagaskaru ve 40. - 60. letech 20. stol.
ISBN nakl.80-86559-01-7
ISBN EU 80-85010-03-8
CENA: 115,- Kč
 
Stanislav Brouček: Cestami demokracie. Ke stému výročí vzniku Besedy Slovan v Ženevě.
Ženeva - Praha, Beseda Slovan - EÚ AV ČR. 2001. 117 s.
ISBN 80-85010-29-1
 VYPRODÁNO
 
Markéta Holubová - Lýdia Petráňová - Jiří Woitsch (eds.): Česká etnologie 2000. Praha, vila Lanna 25. - 26. října 2000.
Praha, EÚ AV ČR 2002. 273 s.
Sborník příspěvků z konference.
ISBN 80-85010-41-0
CENA: 80,- Kč
 
Markéta Holubová - Lýdia Petráňová - Ludmila Tarcalová (eds.): Obyčejové právo.
Praha, EÚ AV ČR 2002. 174 s.
Sborník příspěvků z konference karpatologické komise pro lidové obyčeje MKKK konané v Martině - Vrútkách v roce 2001.
ISBN 80-85010-43-7
CENA: 90,- Kč
 
Zdeněk Uherek - Naďa Valášková - Stanislav Kužel - Pavel Dymeš: Češi z Kazachstánu a jejich přesídlení do České republiky. Praha, EÚ AV ČR 2003. s. 198, anglické resumé.
Publikace se zabývá dějinami osídlení Čechů v Kazachstánu a jejich tradičním způsobem života v této oblasti. Druhá část knihy je věnována průběhu a organizaci přesídlovací akce "Návrat domů" a procesu adaptace krajanů na české prostředí.
ISBN 80-85010-45-3
CENA: 110,- Kč
 
Stanislav Brouček: Etapy českého vystěhovalectví.
Praha, EÚ AV ČR 2003. Mapa a 3 s. textu.
Mapa se zanesenými hlavními proudy českého vystěhovalectví doplněná historicko-etnologickým komentářem o dané problematice
ISBN 80-85010-54-2
CENA: 25 Kč VYPRODÁNO
 
D. Stavělová, J. Traxler, Z. Vejvoda (eds.): Tanec, záznam, analýza, pojmy
Praha, EÚ AV ČR 2004.158 s.
Sborník příspěvků z 2. Etnochoreologického semináře Praha 2002.
ISBN 80-85010-63-1
CENA: 95,-Kč
 
Markéta Holubová: Staré tisky.
Praha, EÚ AV ČR 2004. 73 s., obr. příloha na CD, anglické resumé.
Soupis starých tisků 16.-19. stol. uložených ve fondech EÚ.
ISBN 80-85010-66-6
CENA: 150,- Kč VYPRODÁNO
 
Jiří Traxler - Zdenek Hanzl: Šutrácká halenka.
Praha, EÚ AV ČR ve spolupráci s Nová Tiskárna Pelhřimov 2004. 49 s., text + notové záznamy.
Kámen a kameníci v písních v úpravě pro zpěv s harmonickým doprovodem.
ISBN nakl.80-86559-08-4
ISBN EU 80-85010-59-3
CENA: 30,- Kč
 
František Kutnar, Malé dějiny brambor. Vyd. EÚ AV ČR, Nová tiskárna Pelhřimov, Výzkumný ústav bramborářský Havl.Brod. Ed. K. Bílek,H. Kábová, A. + P. Kutnarovi, 2005. 216s., anglické a německé resumé.
Příloha : Judita Hrdá, Český historik František Kutnar, Nová tiskárna Pelhřimov 2005,16s.
ISBN EU 80-85010-58-5
ISBN NT Pelhřimov 80-86559-30-0
ISBN VUB HB 80-902567-9-1
CENA: 230,- Kč
 
Exil sám o sobě. III. setkání nad českým vystěhovalectvím, exulantstvím a vztahy zahraničních Čechů k domovu. Sborník z konference Týden zahraničních Čechů. Editoři S.Brouček,O.Černý, I. Dubovický. Vyd. EÚ AV ČR. Praha 2006.326 s.,jmenný rejstřík.
ISBN 80-85010-81-X (váz.)
ISBN 80-85010-81-7 (chyb.)
CENA :80 Kč VYPRODÁNO
 
Markéta Holubová – Anna Fechtnerová, Catalogus personarum et officiorum residentii ad S. Montem (1647-1773).Vyd. SOA Praha,Hornické muzeum Příbram, EÚ AV ČR, Příbram 2006.158 s., anglické resumé, rejstříky, obrazová příloha.
ISBN EU 80-85010-89-5
ISBN SOA Praha 80-86772-22-5
ISBN HM Příbram 80-86869-02-4
CENA: 132,- Kč
 
Od lidové písně k evropské etnologii. 100 let Etnologického ústavu Akademie věd České republiky. Ed. Jana Pospíšilová-Jana Nosková. Vyd. EÚ AV ČR. Praha 2006. 314s. německé resumé
Sborník ze stejnojmenné konference se zahraniční účastí pořádané v říjnu 2006 v Brně. Sborník obsahuje referáty k problematice historie ústavu a dějin oboru, tvorbě a uchovávání dokumentačních sbírek a současnému stavu bádání, teorii a metodám výzkumů.
ISBN 80-85010-80-1
CENA: 150,- Kč
 
Jaroslav Otčenášek, Němci v Čechách po roce 1945. Na příkladu západního Podještědí. Vydal Etnologický ústav AV ČR,v.v.i. a Scriptorium. Praha 2006. 207 stran,obr. příloha, německé a anglické resumé
Etnologická studie o vývoji německé národnostní menšiny v Čechách od konce 2. světové války do současnosti. Kniha se věnuje změnám v chápání vlastní etnicity Němců, problémům v česko-německých vztazích na oficiální úrovni i v každodenním životě. V přílohách je řada archivních dokumentů, map a fotografií.
ISBN EU 80-8501010-92-5
ISBN nakl. 80-86197-82-4
CENA: 173 Kč
 
Slovanský svět očima badatelů a publicistů 19. a 20. století. K 50. výročí úmrtí Ludvíka Kuby. Editoři Petr Kaleta, Lubomír Tyllner, Etnologický ústav AV ČR,v.v.i., Praha 2007. 243s, anglické a německé resumé.ISBN 978-80-87112-01-4
Sborník z mezinárodní vědecké konference k 50. výročí úmrtí Ludvíka Kuby (Opole 16.-17. listopadu 2006). Na konferenci přednesli své příspěvky účastníci ze sedmi zemí (Posko, Česko, Německo, Srbsko,Slovensko,Slovinsko, Bulharsko). Sborník je rozdělen do tří tematických částí. První nazvaná "Ludvík Kuba" je věnována osobnosti a dílu L. Kuby, druhá část "Další badatelé ve slovanském světě" obsahuje příspěvky o významných Kubových současnících a ve třetí části "Slovanské problémy" se autoři věnují vybraným problémům slavistického výzkumu.
ISBN 978-80-87112-01-4
CENA: 160 Kč
 
Stanislav Brouček, K druhému břehu. Češi v prostředí francouzské společnosti 1862-1918.Vyd. EÚ AV ČR, v.v.i. ve spolupráci MZV ČR a nakl. Nová tiskárna Pelhřimov,s.r.o. Praha 2007. 187s
Publikace se zabývá problematikou vystěhovalectví do Francie a adaptačním procesem českého etnika v jinoetnickém prostředí. .
ISBN 978-80-85010-99-2
CENA: 195 Kč
 
ed. M. Bahenská-J. Woitsch, Josef Vařeka české etnologii. Výbor studií vydaných k 80. narozeninám.Vyd. EÚ AV ČR, v.v.i. Praha 2007. 623s., německé resumé, obr. příloha.

Sborník studií významného českého etnografa PhDr. Josefa Vařeky, DrSc. vydaný k jeho 80. narozeninám. Publikace obsahuje celkem 26 studií, které vyšly v letech 1967-2000 v odborných časopisech a sbornících vydaných v Čechách a na Slovensku. Součástí sborníku je stručný životopis J. Vařeky (aut. L. Petráňová) a bibliografie jeho prací za léta 1998-2007 (aut. J. Hrdá). Statě jsou členěny do pěti tématických oddílů , I. Studie k lidové architektuře, sídlům a bydlení, II. Etnokartografické studie, III. Studie k hornické a dělnické kultuře, IV. Studie o Češích v cizině, V. Varia, VI. Dokumentární fotografie z výzkumů Josefa Vařeky.
ISBN 978-80-85010-98-5
CENA: 300 Kč
 
L.Kopalová-M.Holubová, Katalog kramářských tisků.Vyd. EÚ AV ČR, v.v.i. Praha 2008. 485s., anglické resumé, rejstříky.
Sbírka kramářských tisků Etnologického ústav AV ČR, v.v.i. představuje reprezentativní vzorek české kramářské produkce z 18. až 1. třetiny 20. století. Katalog je uspořádán podle incipitů, přepsaných podle současného českého pravopisu a je doplněn rozsáhlým rejstříkovým aparátem (rejstříky: autorský,nakladatelů a tiskařů, proveniencí, místa vydání, nápěvů, názvů v přepsané podobě, ikonografický a technik zobrazení).
ISBN 978-80-87112-07-6
CENA : 300 Kč
 
Cizinecké komunity z antropologické perspektivy. Vybrané případy významných imigračních skupin v České republice. Editoři - Z. Uherek, Z. Korecká,T. Pojarová. Vyd. EÚ AV ČR, v.v.i. Praha 2008. 259 s., anglické resumé
Publikace se zaměřuje na problematiku migrací do České republiky a na specifika adaptace na české prostředí v závislosti na zemích původu. Jednotlivé studie se zaměřují na imigraci z Ukrajiny, Makedonie a Vietnamu.
ISBN 978-80-87112-12-0
CENA: 200 Kč
 
Markéta Holubová a kol., Obrazy ženy v kramářské produkci.Vyd. EÚ AV ČR, v.v.i. Praha 2008. 224s., německé resumé, příloha CD.
Kniha je věnována zkoumání "ženských témat" na příkladu detailního rozboru sbírky české kramářské produkce 18.-19. století uložené v dokumnetačních sbírkách Etnologického ústavu AV ČR,v.v.i. Publikace vyšla v rámci grantového projektu GA ČR Společnost a žena v kramářské produkci z pohledu "gender". Součástí publikace je CD s digitalizovanými mariánskými kramářskými tisky s popisy, doplněné o plné texty a notový přepis ve zvukovém záznamu.
ISBN 978-80-87112-09-0
CENA: 420 Kč
 
Marcela Suchomelová, Bohunka Krámská: Zakresleno. J.V.Scheybal.Vyd. EÚ AV ČR, v.v.i. a Severočeské muzeum Liberec, p.o. 2009. 76s., německé resumé, obr. příloha .
Kresby z fondů Etnologického ústavu AV ČR,v.v.i. a Severočeského muzea v Liberci,p.o. K nedožitým osmdesátinám Josefa Václava Scheybala(31.12.1928-28.9.2001) významné osobnosti Libereckého kraje. Publikace vydaná u příležitosti výstavy kreseb J.V. Scheybala v Severočeském muzeu v Liberci leden -březen 2009.
ISBN 978-80-87112-17-5
CENA: 190 Kč
 
Daniela Stavělová, Jiří Traxler, Zdeněk Vejvoda: Prostředí tance. Hranice identity a jejich překračování. Vydal EÚ AV ČR, v.v.i. a NIPOS Praha 2008, 352 s., Součástí publikace je DVD.
Cílem kolektivní monografie je poznání, jak určité prostředí přispívá k vytvoření či proměně formální a obsahové podoby tance a naopak, a jak pochopení formy a obsahu určitých tanečních typů může přispět k rozluštění jejich významu v daném prostředí. Jde především o to, vystihnout momenty, kdy se tanec stává významným nositelem signálů o proměnách společnosti. Prostředím tance se rozumí komunikační prostor, který je určitým způsobem vymezen a ohraničen, jeho hranice jsou však pohyblivé podle toho, jakým způsobem je s tanečním symbolem manipulováno a jaké další kulturní a společenské, popřípadě ideologicko politické impulzy do tohoto prostředí vstupují a jsou jím anticipovány. Toto prostředí je zároveň zkoumáno jako místo pro utváření identity – lokální, skupinové, etnické, národní aj.

ISBN 978-80-87112-33-5 (EÚ AV ČR)
ISBN 978-80-7068-227-2 (NIPOS)
 
Stanislav Brouček-Tomáš Grulich: Domácí postoje k zahraničním Čechům v novodobých dějinách (1918-2008) Vydalo nakl. Public History ve spolupráci s Etnologickým ústavem AV ČR,v.v.i. Praha 2009
Kniha podává přehlednou rekapitulaci českých (československých) postojů k emigraci a zahraničním Čechům. Vychází z detailního rozboru vystěhovalecké politiky v meziválečném Československu a v poválečných letech 1948-89. V následujícím období po listopadu 1989 se autoři věnují vývoji postupného sbližování domácího a krajanského světa. 231s.
ISBN 978-80-86445-26-7 (PH)
ISBN 978-80-87112-18-2 (EÚ AV ČR)
CENA 300 Kč
 
Markéta Holubová: Biografický slovník hudebních prefektů jezuitského řádu působících v Čechách, na Moravě a ve Slezsku v letech 1556-1773 Vyd. EÚ AV ČR, v.v.i. Praha 2009. 238s. , text česky a anglicky, slovníková část v latině.
Publikace obsahuje historický úvod, biografický slovník prefektů, seznamy hudebních prefektů působících v jednotlivých kolejích, rezidencích a misiích, geografický rejstřík, rejstřík incipitů skladeb, soupis premenů a literatury.
ISBN 978-80-87112-19-9
CENA: 280 Kč
 
Krajané a Česká republika.Hledání možností k nové otevřené spolupráci. S.Brouček a T.Grulich a  kol.. Vydal Etnologický ústav AV ČR ve spolupráci se Senátem PČR Praha 2009, 87s., anglické resumé.
Příspěvky ze setkání odborníků, krajanů a politiků pod záštitou Senátu Parlamentu České republiky.
ISBN 978-80-87112-23-6
CENA: 70 Kč
 
kol. autorů: Lidová kultura v obrazech. Kolektivní monografie a CD-ROM s obrázky. Vydal Etnologický ústav AV ČR Praha 2009, 167s., příloha CD-R
Kniha je věnována památce PhDr.Zdenka Hanzla,CSc.
Kolektivní dílo věnované lidové kultuře. Kniha je rozdělena do 13 kapitol , které provádějí čtenáře každodenním životem v tradičním vesnickém prostředí i ve městě v 18.- 20. stol. Textová část je doplněna souborem fotografií publikovaných na přiloženém CD-R.
ISBN 978-80-87112-14-4
CENA: 239 Kč
 
Mariana Pflegerová Narendra: Matky královny a synové vyslanci na cestách do světa a zpátky Matrilinearita, migrace a identita u indonéských Minangkabau. Vydal Etnologický ústav AV ČR Praha 2009. 361 s.
Monografie, která se opírá o původní terénní výzkum i o studium historie, literatury a ústní slovesnosti, formou hutného etnografického popisu, představuje významné indonéské etnikum Minangkabau. Zaměřuje se přitom na zkoumání souvislosti mezi autochtonní kulturní logikou matriarchátu s jeho specifickou konceptualizací mužských a ženských rolí a institucionalizovanou mužskou migrací, která v průběhu 20. století vedla k formování charakteristických minangských translokálních komunit, tvořených vesnickými jádry a rozsáhlými městskými diasporami. Sleduje interakci autochtonních kulturních modelů s vnějšími kulturními vlivy zprostředkovanými ve vesnickém prostředí navracevšími se migranty, počínaje konverzí k islámu, přes zásadní společenské proměny období holandské kolonizace, až po suhartovské období politiky rekonstrukce kulturních tradic a aktuální post-suhartovskou éru, jejíž společenský vývoj nahlíží z perspektivy jedné vesnice a krajanské organizace jejích rodáků v diaspoře.
ISBN 978-80-87112-26-7
 

CENA: 340 Kč
 

 
Zdeněk Uherek, Kateřina Bělohradská, Tereza Pojarová: Průzkum potřeb v sociálně vyloučených lokalitách Královéhradeckého kraje.
EÚ AV ČR 2010
ISBN 978-80-87-112-32-8
Zasíláme na vyžádání pouze za cenu poštovného
 
Friedrich Julius Rottmann: Popis svatebních obyčejů u známých národů. Připravila Lydia Petráňová.
Etnologický ústav AV ČR,v.v.i. Praha 2009. s 200, německé resumé, příloha - reprodukce originálu starého tisku
Kritické vydání starého tisku z roku 1715. Úvodní studie L. Petráňové o díle F.J. Rottmanna.
ISBN 978-80-87112-31-1
CENA: 225 Kč


Karel Jaromír Erben: Slovanské bájesloví
Editoři: Bechyňová, V. - Černý, M. - Kaleta, P.
Vydal Etnologický ústav AV ČR ,v.v.i. ve spolupráci se Slovanským ústavem AV ČR,v.v.i. , Praha 2009
První souhrnné vydání Erbenových mytologických prací doplněné studiemi Věnceslavy Bechyňové, Marcela Černého a Petra Kalety. Kniha obsahuje pět Erbenových studií o slovanském bájesloví, bájeslovná hesla z Riegrova Slovníku naučného (autor K. J. Erben), abecední slovník slovanského bájesloví (z rukopisné pozůstalosti K. J. Erbena), seznam literatury, rejstříky, anglické a ruské resumé.
CENA 490 Kč
ISBN 978-80-87112-25-0 Etnologický ústav AV ČR,v.v.i.
ISBN 978-80-86420-37-0 Slovanský ústav AV ČR, v.v.i.
 
Česko-slovenské vztahy a krajané. S. Brouček a T. Grulich a kol.
Vydal Etnologický ústav AV ČR ,v.v.i. ve spolupráci se Senátem PČR, Praha 2010
Soubor příspěvků k problematice české menšiny na Slovensku a česko-slovenským vztahům. Vyšlo ve spolupráci se Senátem PČR.
CENA 70 Kč
ISBN 978-80-87112-34-2


Etnologický ústav AV ČR, v. v. i, Praha 2010, obrazová příloha, jmenný rejstřík, 222 stran.


Lubomír Tyllner: Tradiční hudba. Hledání kořenů.
Etnologický ústav AV ČR, v. v. i, Praha 2010, obrazová příloha, jmenný rejstřík, 222 stran.
Publikace je zaměřena na obecné znaky západní, tedy evropské a především české a moravské tradiční hudby a opírá se o vědeckou tradici, která jí byla zejména v tomto prostoru věnována. Obsah dále vychází z poznání, že tradiční hudbu nelze zkoumat pouze z pohledu etnomuzikologického, folkloristického nebo kulturněantropologického.
Naopak komplementarita těchto pohledů vede k objektivnímu a celostnímu poznání tradiční hudby v její různorodosti, funkcích a proměnách v prostoru i času.

ISBN 978-80-87112-43-4

CENA: 230,- Kč

 

František Bahenský a kol.: Národnostní politika na teritoriu bývalého SSSR.

Vydal Etnologický ústav AV ČR ,v.v.i. Praha 2010, s.219, česky a rusky, anglické resumé


Kolektivní monografie Národnostní politika na teritoriu bývalého SSSR je společnou prací předních českých a ruských etnologů z akademického a univerzitního prostředí, kteří se dlouhodobě zabývají tématy spojenými s etnicitou v celém postsovětském prostoru.

Kniha je rozčleněna do osmi kapitol, které se chronologicky věnují vybraným problémům národnostní politiky. První dvě kapitoly podávají v historické perspektivě obraz utváření sovětské národnostní problematiky a vztahu státu k původním populacím na západní Sibiři. Třetí kapitola je komparativní právnicko-antropologickou analýzou statutu původních malých národů Sibiře a Severu v SSSR a dnešní Ruské federaci. Další kapitoly se věnují problematice (neo)šamanismu, užívání jazyků u malých turkických populací jižní Sibiře, vývoji osídlení, centralizační politice Ruské federace a v neposlední řadě etnické skladbě současného Kyrgyzstánu. Práce se v prvé řadě pokouší představit aktuální výzkumná témata, metodologické přístupy a současné vědecké interpretace.

Cena 300 Kč
ISBN 978-80-87112-39-7

 

Zdeněk Uherek: Češi v Bosně a Hercegovině. Antropologické pohledy na společenský život české menšiny v zahraničí.
Vydal Etnologický ústav AV ČR ,v.v.i. Praha  2011, s. 230, jmenný rejstřík, anglické resumé
Cena  250 Kč  
ISBN 978-80-87112-48-9

Tematická monografie je výsledkem řady badatelských činností, které probíhaly v letech
1993 až 2010 v Etnologickém ústavu AV ČR,v.v.i. Cílem publikace je přiblížit čtenáři život příslušníků české menšiny v Bosně a Hercegovině v průběhu posledních 150 let. Autor zachycuje usidlování krajanů v jejich novém domově, reflexi nového prostředí a kontakty s původními obyvateli po dobu několika generací. Pozornost věnuje také vztahům lidí žijících na území Bosny a Hercegoviny a současné České republiky v širší historické perspektivě a významným osobnostem českého původu, které se pozitivně zapsaly do historie této země.

 

 

Češi - národ bez hranic. Výběr textů a diskuse ze semináře k problematice národního vědomí Čechů žijících v zahraničí . Ed. Stanislav Brouček.
Vydal Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. Praha 2011. 238s., příspěvky publikovány v češtině a angličtině.
Pořadatel semináře Bohemian Citizens´ Benevolent Society of Astoria ,Inc.
Vyšlo v rámci výzkumného záměru AV0Z90580513
 
ISBN 978-80-87112-49-6
 

Cena s DPH: 285 Kč

 
Sborník je dokumentem o výměně názorů lidí na jejich osobní vztah k češství, a to lidí různých povolání a životních zkušeností v různých koutech světa ( USA, Kanady, Austrálie, Nového Zélandu, Francie, Rumunska, Srbska, Slovenska a České republiky). Závěr publikace obstarává generální diskuse o české identitě v zahraničí, beseda s Josefem Mašínem a také rozsáhlá a komentovaná bibliografie k české emigraci.   
 
 
Magdaléna Rychlíková: Slováci v Praze. Vliv velkoměsta na jejich integraci do českého prostředí. Stručný společensko-kulturní a politický přehled.
Vydal Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. Praha 2011. 113 s., jmenný rejstřík, anglické resumé.
Vyšlo v rámci výzkumného záměru AV0Z90580513
Za podpory grantu SUS DIV World,CIT3-CT-2005-513438
 
ISBN 978-80-87112-55-7
 

Cena s DPH: 228 Kč

 
Kniha popisuje vývoj slovenské komunity v Praze od 19. století do současnosti. Podává přehled pražských slovenských organizacích jak občanských, tak náboženských. Důraz je položen na vývoj slovenské komunity po rozdělení Československa koncem roku 1992. Práce vysvětluje specifickou situaci Slováků v Praze v porovnání s ostatními menšinami.

 

Věra Thořová-Jiří Traxler-Zdeněk Vejvoda: Lidové písně z Prahy ve sbírce Františka Homolky. studie/kritická edice. I.díl.
Etnologický ústav AV ČR ,v.v.i. Praha 2011, s. 507.
Publikace vznikla v rámci výzkumného záměru AV0Z 90580513
                 Cena 390 Kč                                                                                    
ISBN 978-80-87112-58-8 (soubor)
ISBN 978-80-87112-59-5 (1.díl)
 
Písňová sbírka libeňského učitele Františka Homolky (1885–1933) představuje základní pramen z oboru městského folkloru v českých zemích. Obsahuje přes tři a půl tisíce záznamů písní a říkadel z různých regionů a lokalit Čech z první třetiny 20. století, je tedy svým rozsahem a časovým rozpětím sběru srovnatelná se sbírkou Erbenovou. V letech 1904–1929 Homolka sběratelsky pokryl také oblast do té doby zcela opomíjenou – Prahu a její periferie – a zaznamenal zde tradiční repertoár ve stadiu kontaminace pololidovými a městskými folklorními prvky. V tomto období počátku 20. století byl završen proces zlidovování společenské a kramářské písně a do lidové zpěvnosti stále výrazněji zasahoval vliv dechové hudby a lidovky. První svazek komentované kritické edice Lidových písní z Prahy ve sbírce Františka Homolky zahrnuje písně milostné, taneční, žertovné, vojenské a zpívaná vytrubování. Připojená studie obsahuje kapitoly věnované různým městským písňovým fenoménům a životu a sběratelskému odkazu Františka Homolky.
 
Plzeňsko v lidové písni I.
Antologie historických zápisů hudebního folkloru 19. a 20. století
 
Plzeňsko je oprávněně považováno za jeden z nejzpěvnějších českých regionů s bohatou tradicí národopisného výzkumu. V oboru hudební folkloristiky však dosud postrádalo reprezentativní monografii. První svazek publikace etnomuzikologa Zdeňka Vejvody Plzeňsko v lidové písni v první části obsahuje obsáhlou studii s tématem historických pramenů lidových písní a tanců a základní charakteristiku jejich hudebního typu. Druhá část tohoto svazku je koncipována jako antologie 354 historických zápisů hudebního folkloru, první rozsáhlejší výbor repertoáru venkova a malých měst sledované oblasti z 19. a první poloviny 20. století. Kromě anonymu z roku 1819 obsahuje zápisy ze sbírek K. J. Erbena, z rukopisných souborů shromážděných v době příprav Národopisné výstavy českoslovanské v devadesátých letech 19. století (J. Hylák, E. Jaňour, M. Kozák a H. Palla), dále zápisy z let 1904–1914 z archivu Pracovního výboru pro českou lidovou píseň (J. Bradáč, F. Homolka), z rukopisných fondů Národopisného muzea Plzeňska (O. Blecha, J. Němcová, K. Rodina, M. Ulčová, J. Vraštil) a z vydaných i rukopisných sbírek B. Vyhlídky, Č. Holase, K. Weise, J. Chudáčka, J. Pomahače, F. Hyndráka a Z. Bláhy. Záměrem monografie Zdeňka Vejvody Plzeňsko v lidové písni je představit repertoár plzeňského venkova v plné šíři a vyjádřit pestrost jeho historických vrstev, tanečních druhů, žánrů, tematického a obsahového zaměření a funkce při hudebních a tanečních příležitostech či v rámci rodinné a výroční obřadnosti
Cena 650 Kč
 
Dagmar Klímová – Jaroslav Otčenášek
 
Česká pohádka v 19. století
EÚ AV ČR, v. v. i., Praha 2012, 150 s., rejstřík, 9 map, anglické resumé.
 
Odborná publikace se zaměřuje na proměny pohádky v kontextu jejího vnímání a problematiky sběratelství od počátku 19. století až do přelomu 19. a 20. století. D. Klímová se zaměřuje především na roli pohádky v programu českého národního hnutí. Jedná se o poslední publikaci, na jejíž přípravě se autorka podílela. J. Otčenášek se zaměřuje na atributy české lidové pohádky (jména postav, magická čísla, úvodní a závěrečné formule), na sběratele i na oblast žánrových přechodů a vztahů pohádky a ostatních žánrů slovesného folkloru.
ISBN 978-80-87112-50-2
CENA s DPH: 279 Kč
 
Vzaty do fonografu
Slovenské a moravské písně v nahrávkách Hynka Bíma, Leoše Janáčka a Františky Kyselkové z let 1909–1912.
Kolektiv autorů. Ed. JarmilaProcházková.
Etnologický ústav AV ČR , v. v. i., Praha – pracoviště Brno 2012, publikace obsahuje: I. Studie a zprávy (234 s.), II. Transkripce textů (181 s.), III. CD 1–3, DVD. Texty v češtině, slovenštině, rejstříky, německé resumé.
 
Publikace Vzaty do fonografu je výstupem tříletého mezinárodního projektu, který měl za úkol kompletně zpracovat zvukové dokumenty z fonografických válečků uložených ve sbírkách Etnologického ústavu Akademie věd České republiky, v. v. i., pracoviště Brno. Jedná se o záznamy slovenských a moravských písní, které pořídili Leoš Janáček, Františka Kyselková a Hynek Bím v letech 1909–1912. První díl této publikace obsahuje soubor odborných studií a zpráv, jež vyhodnocují daný materiál z různých úhlů, převážně z historického, etnomuzikologického a technického hlediska. Druhý díl nabízí posluchači transkripce mluvených a zpívaných textů. Třetí díl přináší soubor tří kompaktních disků se zpracovanými nahrávkami a datový disk, na kterém jsou uloženy další textové, zvukové a obrazové dokumenty.
ISBN 978-80-87112-62-5
Cena s DPH: 790 Kč
 
 
Jaroslav Otčenášek:
Antropologie narativity. Problematika české pohádky
 
Etnologický ústav AV ČR ,v. v. i., Praha 2012, 329 s., rejstříky, mapy, anglické resumé.
 
Publikace se věnuje pojetí studia české lidové pohádky a humorky v rámci širší antropologie narativity. Problematika české pohádky a humorky je zdánlivě již dávno objasněná a dostatečně zpracovaná, obzvláště nástup postmoderny a kulturního relativismu zůstal zcela opomenut. Dalším poměrně přehlíženým problémem se stalo i vnímání klasické pohádky a humorky jako zdrojového žánru pro řadu složek současné literatury a zcela na okraji pozornosti folkloristů pak zůstal film a televize. Tato publikace se tedy snaží uchopit tak známé a oblíbené žánry tradiční slovesné folkloristiky, jakými pohádka s humorkou bezesporu jsou, a zasadit je do kontextu současných antropologických studií a umožnit tak pochopení proměn funkcí slovesného folkloru jako takového v kontextu současné kultury. Nedílnou součástí publikace je v rámci příloh česká varianta soupisu mezinárodních syžetů pohádek a humorek „The Types of International Folktales“ (Uther 2004), který obsahuje i „česká“ čísla, tedy vřazení syžetů, které se v mezinárodní katalogizaci nevyskytují, ale v českém prostředí ano.
ISBN 978-80-87112-67-0
Cena s DPH: 342 Kč
 
 
Markéta Holubová
Katalog kramářských tisků II. Biblická a křesťanská ikonografie.
 
Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha 2012, 356 s., rejstřík, obrazová příloha, anglické resumé.
 
Druhý svazek Katalogu kramářských tisků se zaměřuje na dosud v české historiografii opomíjené badatelské téma, a to na biblickou a křesťanskou ikonografii kramářských tisků. Takto zpracovaná tematika představuje důležitý podklad pro sledování užitých motivů a způsobu využití obrazového materiálu pro zprostředkovávání netextového sdělení širokému okruhu obyvatelstva v rámci středoevropského prostoru s hlavním důrazem na české země a západní část Slovenska. V neposlední řadě přispívá k identifikaci totožných tiskařských štočků a také přináší materiál pro identifikaci tiskaře a přibližné datace u tisků s neúplným nebo chybějícím impresem. V tomto svazku je prezentováno více než 1300 kramářských štočků.
ISBN 978-80-87112-69-4
Cena s DPH: 335 Kč
 
 
 
Lubomír Tyllner
Jihočeské Vánoce – vánoční písně, koledy, obyčeje a betlémy z jižních Čech, Vysočiny a Pošumaví
 
Vydal Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., ve spolupráci s Novou tiskárnou Pelhřimov,
spol. s r. o., Praha 2012, 224 s., jmenný rejstřík, anglické resumé.
 
Edice zachycuje období šesti století a je přímo či nepřímo spojena s územím jižních Čech, Vysočiny a Pošumaví. Kniha obsahuje edici vánočních písní a koled, dále soubor textů o lidových zvycích a obyčejích z období Vánoc. Publikace je doplněna bohatou fotografickou dokumentací.
ISBN 978-80-87112-68-7
Cena s DPH: 300 Kč
 
 
František Bahenský: Národnostní politika v SSSR v letech 1922–1953. I. část
Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha 2010. 120 s., jmenný rejstřík, anglické resumé
 
Práce vychází jak z analýzy nevydaných pramenů institucionální povahy (ruské státní archivy), tak ze široké škály již publikovaných archiválií. Kniha se snaží v historické perspektivě ukázat na vybraných příkladech realizaci národně-teritoriální autonomie ve 20. a 30. letech 20. století. Na jedné straně její mnohovrstevnatost, nejednoznačnost, rozporuplnost, na druhé obecně sledovatelné tendence. Publikace představuje první část dvoudílné práce, která zahrnuje období 1922–1941. V druhé části bude analyzována národnostní politika SSSR v letech 1941–1953.
ISBN 978-80-87112-40-3
CENA s DPH: 150 Kč
 
Analýza státního integračního programu pro azylanty
Autorský kolektiv: Zdeněk Uherek (vedoucí autorského kolektivu)
Veronika Beranská, Věra Housková, Anežka Jiráková, Lenka Šolcová
Vydal Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR, Praha 2012.
173 s., anglické resumé, rejstřík.
 
Publikace je součástí projektu Evropského uprchlického fondu spolufinancovaného Evropskou unií.
 
Práce vznikla jako součást programu EU Solidarita a řízení migračních toků, hrazeného z Evropského uprchlického fondu 2010. Předmětem projektu je Státní integrační program (SIP) a jeho analýza z hlediska legislativy, prováděcí praxe a praktického dopadu na život azylantů. Publikace se zaměřuje na tři klíčové oblasti integrace azylantů, tj. oblast bydlení, jazykové kompetence azylantů, oblast uplatnění azylantů na trhu práce a na aplikaci SIP v rámci těchto oblastí.
Cena: 0 Kč
 
Dance, Gender, and Meanings
Contemporizing Traditional Dance
Proceedings of the 26th Symposium of the ICTM Study Group on Ethnochoreology 2010 Třešť, Czech Republic
Eds.: Elsie Ivancich Dunin, Daniela Stavělová, Dorota Gremlicová
Vyd.: Akademie múzických umění Praha a Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha 2012, 311 s.
Sborník obsahuje příspěvky, které zazněly na 26. symposiu Etnochoreologické studijní skupiny ICTM organizovaném v roce 2010 oddělením etnomuzikologie EÚ AV ČR. Navázal na řadu publikovaných sborníků, které tvoří osu dnes již padesátileté tradice pravidelných konferencí a vzájemné spolupráce v rámci této mezinárodní organizace. Představuje výsledky kontinuálního bádání zakotveného jak v analýze, tak v historickém a antropologickém studiu tance. Vybraná témata přispívají k poznání aktuálních badatelských výsledků této studijní skupiny v oblasti genderových vztahů a problematiky proměn tradiční kultury v současné společnosti. 
ISBN 978-80-7331-236-7 (AMU Praha)
ISBN 978-80-87112-64-9 (EÚ AV ČR,v. v. i.)
Cena s DPH: 224 Kč
 
V rámci projektu ETNOFOLK (projekt Central Europe, Programme of the European Regional Development Fund) vycházejí dva krátké filmy na DVD věnované lidové stravě a fenoménu náboženských poutí v současnosti.
 
DVD Proměny tradiční stravy/ Changes of Traditional Food
 
Štrúdl / štrudel / rétes / strudel / štrúdľa / apple strudel
Snímek je věnován tradici pečení štrúdlu v rámci střední Evropy. Praktickou ukázku přípravy štrúdlu doplňuje odborný výklad profesorky Maji Godiny Golija ze Slovinského etnologického institutu v Lublani.
 
Scénář a režie : Jaroslav Otčenášek
Kamera: Tomáš Holec, Marek Endlicher, Alexander Jeránek
Jazyk: česky, titulky EN, CS, SK, SL, HU, Region Free, total time 28:59.
© Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.
CENA : 0Kč
 
DVD Proměny tradiční zbožnosti / Changes of Traditional Beliefs
 
Dokumentární film zachycuje dnešní podobu náboženských poutí na příkladu dvou nábožensky i historicky odlišných poutních míst. Prvním je katolické poutní místo Mátraverebely Szentkút v Maďarsku, kde tradice poutí sahá do 13. století. Druhým příkladem je novodobé poutní místo řeckokatolické církve Litmanová na Slovensku, které vzniklo v 90. letech 20. století. Historií a tradicí náboženských poutí ve střední Evropě se zabývá odborný komentář PhDr. Markéty Holubové, PhD., z Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i., v Praze.
 
Scénář a režie : Jaroslav Otčenášek
Kamera: Tomáš Holec, Marek Endlicher, Alexander Jeránek
Jazyk: česky, titulky EN, CS, SK, SL, HU, Region Free, total time 34:03.
© Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.
CENA : 0Kč
 
Stanislav Brouček a Tomáš Grulich (eds) Nová emigrace z České republiky po roce 1989 a návratová politika. (Náhledy na problematiku v kontextu vývoje světových migrací: vznik moderních diaspor a transnacionálních společností). Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., ve spolupráci se Senátem Parlamentu České republiky a Mezinárodní organizací pro migraci, Praha 2014.
Po ustavení senátu a stálé komise Senátu PČR pro krajany žijící v zahraničí vyústila spolupráce Etnologického ústavu AV ČR s touto institucí ve snahu o revizi státního zájmu o zahraniční Čechy a migrace vůbec. Ústav poskytl konferencím uskutečněným v Senátu odbornou základnu a podílel se na uspořádání několika dalších akcí. V posledních letech to byly konference: Krajané a Česká republika, hledání možností k nově otevřené spolupráci (2009); Česko-slovenské vztahy a krajané (2010); Migrace a česká společnost (2011). Tyto konference se staly podkladem pro publikace stejného jména (editoři S. Brouček a T. Grulich). Na zlomu září a října 2013 proběhla zatím poslední konference s názvem Nová emigrace do České republiky po roce 1989 a návratová politika. Náhled na problematiku v kontextu vývoje světových migrací, vznik moderních diaspor a transnacionálních společností. Předkládaná publikace přináší příspěvky, které na konferenci zazněly a které jejich autoři poskytli editorům k otištění. K příspěvkům otištěným v angličtině jsou připojeny české abstrakty. Publikován je rovněž výběr z diskuse a další materiály.                           ISBN978-80-87112-76-2                                                                                                            CENA s DPH: 340Kč
 
Věra Thořová  - Jiří Traxler - Zdeněk Vejvoda: Lidové písně z Prahy ve sbírce Františka Homolky II.díl
vydal Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. Praha 2013, 371 stran, rejstříky, obrazová dokumentace, anglické resumé
Písňová sbírka libeňského učitele Františka Homolky (1885–1933) představuje základní pramen z oboru městského folkloru v českých zemích.Obsahuje přes tři a půl tisíce záznamů písní a říkadel z různých regionů a lokalit Čech z první třetiny 20. století, je tedy svým rozsahem a časovým rozpětím sběru srovnatelná se sbírkou Erbenovou. V letech 1904–1929 Homolka sběratelsky pokryl také oblast do té doby zcela opomíjenou – Prahu a její periferie – a zaznamenal zde tradiční repertoár ve stadiu kontaminace pololidovými a městskými folklorními prvky. V tomto období byl završen proces zlidovování společenské a kramářské písně a do lidové zpěvnosti stále výrazněji zasahoval vliv dechové hudby a lidovky.
Druhý svazek komentované kritické edice Lidových písní z Prahy ve sbírce Františka Homolky zahrnuje legendy, balady a kramářskou epiku, koledy, dětské písně a říkadla. Připojená studie obsahuje kapitoly věnované kupletu, říkadlům a hudební analýze písní z Homolkovy pražské sbírky.
ISBN 978-80-87112-78-6
CENA s DPH: 350 Kč
 
 
Jaroslav Otčenášek – Vichra Baeva a kol.: Slovník termínů slovesného folkloru. Bulharsko.
Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha 2013, 360 s., rejstřík, obrazová příloha, anglické resumé.
Na základě dlouhodobé spolupráce Etnologického ústavu AV ČR, v.v.i. v Praze s Institutem za etnologija i folkloristika s Etnografski muzej BAN v Sofii vznikl pod vedením J. Otčenáška za českou a V. Baevy za bulharskou stranu unikátní terminologický slovník slovesného folkloru. Slovník seznamuje odbornou i laickou veřejnost se současným stavem folkloristického bádání v Bulharsku. Přináší nejprve formou encyklopedických statí vysvětlení termínů z oblasti slovesného folkloru (pohádka, pranostika, lidová balada) a následně přehled a charakteristiku nejvýznamnějších a nejrozšířenějších bulharských folklorních postav (Baba Marta, Kelčo, Krali Marko, Sveta Marina). Kniha je dvojjazyčná česko-bulharská, doplněná černobílými i barevnými ilustracemi, překladovými tabulkami, slovníčkem méně častých slov, seznamem základní literatury, přehledem českých vydání bulharského folkloru a rejstříky. Tato publikace je první v zamýšlené edici prezentující současnou folkloristiku slovanského světa.
CENA s DPH : 350 Kč
 
ISBN 978-80-87112-79-3 Etnologický ústav AV ČR,v.v.i., CZ
ISBN 978-954-8458-43-6 Institut za etnologija i folkloristika c Etnografski muzej, BAN, BG
 


 

 

Z publikací Etnologického ústavu