Vyhledávání


Etnologický ústav  › Pracovníci  › FILES

BROUČEK Stanislav, PhDr., CSc.

e-mail: broucek@eu.cas.cz

tel. +420 234612608

 

Odborné curriculum

1970 - FF UK, historie-čeština
1972 - PhDr. (práce na téma Česká emigrace ve Francii 1914 - 1918)
1977 - CSc. (práce na téma Dějiny národopisu)

V EÚ (ÚEF) pracuje od 1974, v letech 1990 - 1998 byl jeho ředitelem. Vyučuje na Pedagogické fakultě UJEP v Ústí n.L. a FF MU v Brně.

 

Odborné zaměření

Česká emigrace, krajanské komunity v zahraničí, imigrace do ČR, dějiny oboru, teorie etnicity

 

Realizované grantové projekty

Exil sám o sobě (2002 – 2004, MZV ČR)

Krajané ve světě (2004 – 2007, odevzdání výsledků do konce dubna 2008), projekt s 30 spolupracovníky z Etnologického ústavu a dalších institucí v ČR.

Terénní výzkum realizován v těchto zemích: Kanada, USA, Brazílie, JAR, Egypt, Austrálie, Nový Zéland, Holandsko, Belgie, Itálie, Norsko a Švédsko.

 

Vybrané publikace

Monografie

Český pohled na Vietnamce. (Mediální obraz Vietnamu, Vietnamců a vietnamství). Praha : Etnologický ústav AV ČR, 2003 (Edice: Imigrace, adaptace,  majorita., 2), 478 s.

Etapy českého vystěhovalectví.  Praha : Etnologický ústav AV ČR, 2003. Mapa + text.

Kandidáti další existence. Z osudů české novodobé emigrace.
Praha : F+J Mediaservis ve spolupráci s Etnologickým ústavem AV ČR, 2004. 128 s.

K druhému břehu. Češi v prostředí francouzské společnosti 1862-1918.  Praha : Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR a nakladatelstvím Nová tiskárna s. r. o. v Pelhřimově, 2007. 187 s.

-spolu s Tomášem Grulichem: Domácí postoje k zahraničním Čechům. Public History ve spolupráci s Etnologickým ústavem AV ČR, v.v.i Praha 2009

-spolu s Milošem Michálkem: Přítomnost paměti (Presence of  Memory). Univerzita Jana Evangelisty Purkyně. Edice: Acta Universitatis Purkynae AUP 151. Ústí nad Labem 2009

Editorství sborníků

Češi v cizině 12. Praha : Etnologický ústav AV ČR, 2004. (Národopisná knižnice). 176 s.

Exil sám o sobě. 3. setkání nad českým vystěhovalectvím, exulantstvím a vztahy zahraničních Čechů k domovu. (Ed: spolu s O. Černým a I. Dubovickým). Praha : Etnologický ústav AV ČR, 2006. 326 s.

-spolu s Tomášem Grulichem a kol. (Jiří Beneš,Vladimír Eisenbruk, Marcel Chládek,Petr Kotyk, Miroslav Krupička, Jiří Křesťan, Petr Pithart, Lucie Slavíková-Boucher, Přemysl Sobotka, Zdeněk Uherek, Naďa Valášková): KRAJANÉ A ČESKÁ REPUBLIKA (Hledání možností k nové otevřené spolupráci), Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., ve spolupráci s Senátem PČR, Praha 2009

Národopisná encyklopedie

Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska.     Praha 2007 : Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. v Praze a Ústav evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně v nakladatelství Mladá fronta. 3 svazky, ( hlavní redaktor spolu s R. Jeřábkem a L. Tyllnerem)

Studie ve sbornících a časopisech

Aktuální problémy adaptace vietnamského etnika v ČR. První část. In: Integrace cizinců na území České republiky. Výzkumné zprávy a studie vytvořené na pracovištích Akademie věd České republiky na základě usnesení vlády České republiky č. 1266/2000 a 1360/2001. Praha : Akademie věd České republiky, 2003 - (Ed:Uherek, Z.) s. 7-183.

České národopisné hnutí na konci 19. století a Čeněk Zíbrt.  In: Čeněk Zíbrt a kulturní historie. Studie a materiály. České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2003 - (Ed: Blümlová, D.), s. 186-211.

Češi v cizině - k interpretaci autobiografických textů.
In: Sborník prací historických. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2003 - (Ed: Pospíchal, M.) - (Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Historica. 31), s. 351-356.

Češi ve Švýcarsku v historickém přehledu.
Prostor. 67/68 (2005), s. 251-256.

Exil sám o sobě. In: Exil sám o sobě. 3. setkání nad českým vystěhovalectvím, exulanstvím a vztahy zahraničních Čechů k domovu. Praha : Etnologický ústav AV ČR, 2006 - (Brouček, S.; Černý, O.; Dubovický, I.), s. 19-26.

Exil sám o sobě: Několik poznámek a jeden příklad. Holandská zkušenost Jana Stavinohy.  In: Češi v cizině 12. Praha : Etnologický ústav AV ČR, 2004 - (Ed: Brouček, S.), s. 7-43.

Formování badatelského prostředí českého národopisu v poslední čtvrtině 19. století.  In: Od lidové písně k evropské etnologii. 100 let Etnologického ústavu Akademie věd České republiky. Brno : Etnologický ústav AV ČR Praha, 2006 - (Ed: Pospíšilová, J.; Nosková, J.), s. 89-100.

Hledání důvěry: vietnamské etnikum v prostředí české majoritní společnosti.
In: Kultura - společnost - tradice 2. Soubor statí z etnologie, folkloristiky a sociokulturní antropologie. Praha : Etnologický ústav AV ČR, 2006 - (Ed: Uherek, Z.), s. 131-168.

Integrační tendence vietnamského etnika v českém lokálním prostředí.
Český lid, Etnologický časopis. Roč. 92, č. 2 (2005), s. 129-154.

Nad prameny subjektivní povahy o identitě zahraničních Čechů.
In: Morava viděna z vnějšku. Ostrava : Repronis, 2006 - (Ed: Motlíček, T.; Rechcígl, M.), s. 389-392.

Rozpory v aktuální adaptaci vietnamského etnika v českých zemích.
In: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference REGIO
2002 a IMPA 2002. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2003 - (Ed: Hofman, J.; Ježek, J.; Lukáš, M.), s. 199-208.

Krajanské fondy a jejich uložení. In: Prameny k dějinám zahraničních Čechů v českých archivech. Sborník příspěvků z mezinárodního vědeckého sympozia konaného ve dnech 27.-28. června 2006 v Českých Budějovicích v rámci kongresu Československé společnosti pro vědy a umění. (Eds – M.Secká, J. Křesťan, J. Kahuda). Národní archiv, Praha 2007.

 

Další odborné aktivity

Konzultant Stálé komise pro krajany v zahraničí Senátu ČR.

Konzultant Odboru migrační a azylové politiky Ministerstva vnitra ČR. Autor Návrhu soustavného výzkumu vietnamského etnika v lokálním prostředí české majority (prosinec 2008) 70 stran.

Spolupracovník Odboru kulturních a krajanských věcí při Ministerstvu zahraničních věcí ČR.

Pořadatel souborného podkladového materiálu o české vnější migraci a životě zahraničních Čechů v jinoetnickém prostředí k vytvoření databáze o jednotlivých směrech a proudech české emigrace se zvláštním zřetelem k druhé polovině 20. století s názvem: Krajané ve světě. Obsah: úvodní studie kolektivu autoru (Ed: S.Brouček) 1.850 stran + 10.000 stran přepsaných rozhovorů a dalších materiálů včetně foto a video příloh.

Spoluautor programu, editor sborníků a zástupce Etnologického ústavu AV ČR při pořádání Týdnů zahraničních Čechů (1998, 2000, 2003, 2006, viz sborníky z těchto konferencí a sympozií).

Spoluautor a zástupce Etnologického ústavu AV ČR při pořádání mezinárodního festivalu MENE TEKEL,  festivalu s akcemi o české emigraci (Kolokvium „Krajané a slavné útěky do exilu“ aj. Pořádáno na zlomu února a března 2008. (II. ročník tohoto festivalu).

Člen komise doktorandského studia v oboru etnologie na FF UK v Praze.

Školitel doktorandského studia v oboru historie/etnologie na FF v Plzni.

Konzultant dokumentů České televize o vietnamském etniku v ČR.

 

Z publikací Etnologického ústavu