Vyhledávání


Etnologický ústav  › Pracovníci  › FILES

 


PhDr. Markéta Holubová, Ph.D.

 
Oddělení historické etnologie

samostatný vědecký pracovník
 
telefon: +420 222828603
 

 

 

odborné zaměření:

etnologie, lidová duchovní kultura, poutnictví, kramářské tisky, jezuitský řád
 

 

 

vzdělání:

1988 – 1994 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor historie – etnologie
1994 – Magister (Mgr.)
1995 – 1999 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor etnologie
1999 – Doctor (Ph.D.)
2001 – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor etnologie
2001 – Doctor (PhDr.)
 
 

zaměstnání:

1992 – 1994 Oddělení rukopisů a starých tisků Národní knihovny České republiky
Od r. 1999 zaměstnána jako vědecká pracovnice v Etnologickém ústavu AV ČR, v.v.i.
 
 

pedagogická činnost:

Od r. 2000 externí spolupráce s katedrou historie FF UJEP
 
 

 
 
zahraniční pobyty

1. 9. – 3. 12. 2001, Francie, Paříž, Fondation Maison des Sciences de ľ Homme, Centre ď Anthropologie religieuse européenne
28. 1. – 12. 2. 2004     Itálie, Řím, Český historický ústav
3. 11. – 21. 11. 2004   Itálie, Řím, Český historický ústav
19. 10. – 6. 11. 2005   Itálie, Řím, Český historický ústav
1. 11. – 21. 11. 2006   Itálie, Řím, Český historický ústav
24. 9. – 15. 10. 2007   Itálie, Řím, Český historický ústav
22. 9. – 10. 10. 2008   Itálie, Řím Český historický ústav
28.9. – 17.10. 2009    Itálie, Řím, Český historický ústav
 • 27. 9.–12. 10. 2010, Itálie, Studijní pobyt v Centrálním jezuitském archivu v Římě uskutečněný v rámci stipendia Českého historického ústavu v Římě
 • 15. 9.–30. 9. 2011, Itálie, Studijní pobyt v Centrálním jezuitském archivu v Římě uskutečněný v rámci stipendia Českého historického ústavu v Římě
 • 2. 11.–18. 11. 2012, Itálie, Studijní pobyt v Centrálním jezuitském archivu v Římě uskutečněný v rámci stipendia Českého historického ústavu v Římě
 • 27. 2.–13. 3. 2013, Itálie, Studijní pobyt v Centrálním jezuitském archivu v Římě uskutečněný v rámci stipendia Českého historického ústavu v Římě
 • 8. 3. – 22. 3. 2014, Itálie, Studijní pobyt v Centrálním jezuitském archivu v Římě uskutečněný v rámci stipendia Českého historického ústavu v Římě
1.3. – 31.5. 2009, Slovensko, Stipendium udělené v rámci Národního stipendijního programu Slovenské republiky na podporu mobilit studentů, doktorandů, vysokoškolských učitelů a výzkumných pracovníků, Filozofická fakulta sv. Cyrila a Metoděje v Trnavě, Katedra etnologie a mimoevropských studií
 
 

členství a funkce v organizacích a odborných grémiích:

2007 – 2010 Oborová komise 9 Grantové agentury Akademie věd České republiky
            2008 Místopředsedkyně Oborové komise 9 Grantové agentury AV ČR
2003 – dosud Sociète Internationale ď Etudes du Dix–Huitème Siècle
2003 dosud Česká národopisná společnost
2008 – 2014 Hlavní výbor České národopisné společnost
2010 – dosud Redakční rada Národopisného věstníku
 
 

probíhající granty:

2009 – 2011 GA AV ČR , IAA800150902, Postavení jednotlivce v řádových komunitách Čech a Moravy v raném novověku
 

2014 – 2016 GA ČR: Externí spolupráce s Historickým ústavem AV ČR, v.v.i. na grantovém projektu 14–05167S: Zdroje, formy a funkce monistické historiografie raného novověku v českých zemích
 

 
 

 

 

Výběrová bibliografie:

 

 

 

monografie:

- Holubová, M. – Fechtnerová, A.: Catalogus personarum et officiorum residentii ad S. Montem (1647-1773). Biografický slovník členů Tovaryšstva Ježíšova působících na Svaté Hoře u Příbrami v letech 1647-1773. Podbrdsko, Fontes 4, Příbram 2006.
- Holubová, M. – Kopalová, L.: Katalog kramářských tisků. Praha 2008.
- Holubová, M. a kol.: Obrazy ženy v kramářské produkci. Praha 2008. + CD.
- Holubová, M.: Biografický slovník hudebních prefektů jezuitského řádu působících v Čechách, na Moravě a ve Slezsku v letech 1556-1773. Biographical dictionary of musical prefects of the Jesuit order aktive in Bohemia, Moravia and Silesia in the years 1556-1773. Praha 2009.
- Holubová, M. – Bahenský, F. (ed.) – Woitsch, J. (ed.): Etnografický atlas Čech, Moravy a Slezska VI. Okruhy kultů poutních madon jezuitského řádu. Praha 2009. + 11 kartografických map.
 
 • Katalog kramářských tisků II. Biblická a křesťanská ikonografie, Praha 2012. 346 s.
 • Chlumek u Luže (K barokním vazbám mezi jezuitskou rezidencí a mariánským poutním místem), in: Emil Voráček a kol., Luže v dějinách, I. Od počátků středověku do konce 17. století, Luže 2010, s. 137–161.
 • Jezuité a významná mariánská poutní místa v českých zemích, in: Na cestě do nebeského Jeruzaléma. Poutnictví v českých zemích ve středoevropském kontextu, Brno 2011, s. 99–116.
 • Svět mužů a žen z pohledu kramářské produkce v 18. a 19 století, in: Svět mužů a žen. Muž a žena ve svědectvích lidových tradic, Uherské Hradiště 2011, s. 167–176.
 • Current Religiosity and Spirituality in the Czech Republic (An Introduction to the Problem), in: Michaela Moravčíková – Katarína Nádaská (edd.), New Religiosity, Bratislava 2011, s. 286–296.
 • Kohout v lidové tradici, in: Zoomorfní tematika v lidové tradici, Uherské Hradiště 2013, s. 136–148.
 •  
 

studie a články v časopisech a ve sbornících:

- Holubová, M.: Život ve svatohorské rezidenci v období baroka. Český lid 84, 1997, č. 2, s. 103-110.
- Holubová, M.: Kámen jako znamení na cestě. In: Staré stezky. I. Znamení na cestě. II. Historické cesty. III. Obchodní cesty. Sborník příspěvků z 5. semináře 19. dubna 2000. Brno 2000, s. 10-14.
- Holubová, M.: Katalog svatohorské knihovny. Miscellanea Oddělení rukopisů a starých tisků 15,1998. Praha 2000, s. 182-247.
- Holubová, M.: Textové a obrazové zaznamenání svatohorských zázraků ve světle barokní doby. Podbrdsko, VIII, 2001, s. 68-75.
- Holubová, M.: Zázračná uzdravení ve světle svatohorských knih zázraků. Český lid 89, 2002, s. 217-238.
- Holubová, M. – Petráňová, L.: Obyčejové právo v pojetí národopisu a právní vědy. In: Obyčejové právo. Praha 2002, s. 20-35.
- Holubová, M.: Prácheňský kraj a návštěvnost Svaté Hory u Příbrami. Vodňany a Vodňansko 5, 2002, s. 75-85.
- Holubová, M.: Barokní rezidua v poutích 19. století. In: Bůh a bohové. Církve, náboženství a spiritualita v českém 19. století. Sborník příspěvků z 22. ročníku sympozia k problematice 19. století, Plzeň, 7. – 9. března 2002. Praha 2003, s. 55-71.
- Holubová, M. – Landová, L.: Elektronické zpracování starých a kramářských tisků v Etnologickém ústavu AV ČR. In: Neničte archivy! Současné metody dokumentace lidové kultury a digitalizace získaného materiálu či údajů o něm. 19. strážnické sympozium. Strážnice 2003, s. 21-24.
- Holubová, M.: Soupis tištěných sbírek zázraků jezuitských poutních míst. Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků 17, 2001-2002, Praha 2003, s. 116-132.
- Holubová, M.: Tištěná poutní produkce a její čtenář konzument. In: Radimská, Jitka (ed.): K výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven „Čtenář a jeho knihovna“. Opera romanica 4, České Budějovice 2003, s. 359-568.
- Holubová, M. – Fechtnerová, A.: Biografický slovník jezuitské rezidence v Golčově Jeníkově (1657-1773). Miscellanea Oddělení rukopisů a starých tisků 18, 2003-2004, Praha 2005, s. 219-256.
- Holubová, M.: Magical Practices in the Books of Miracles. In: The Role of Magic in the Past. Learned and Popular Magic, Popular Beliefs and Diversity of Attitudes. Ed. Blanka Szeghyová. Bratislava 2005, s. 218-226.
- Holubová, M. – Hrdina, J.: Tscheschische Wallfahrtsforschung nach 1945. Ein Überblick. In: Doležal – H. Kühne – E. Doležalová – M. Holubová – J. Hrdina – H. Pátková (Hrsg.) Wallfahrten in der europäischen Kultur. Tagungsband Příbram, 26.-29. Mai 2004, Europäische Wallfahrtsstudien 1, Frankfurt am Main 2006, s. 707-716.
- Holubová, M.: The Jesuit place of pilgrimage – Svata Hora near Pribram in the light of books of miracles. In: D. Doležal – H. Kühne – E. Doležalová – M. Holubová – J. Hrdina – H. Pátková (Hrsg.) Wallfahrten in der europäischen Kultur. Tagungsband Příbram, 26.-29. Mai 2004, Europäische Wallfahrtsstudien 1, Frankfurt am Main 2006, s. 367-380.
- Holubová, M.: Život v jezuitské rezidenci v Golčově Jeníkově v období baroka. Český lid 93, 2006, č. 4, s. 365-385.
- Holubová, M.: Čeští poutníci a slovenský Šaštín ve světle „knih milostí“. Slovenský národopis 56, 2008, č. 2, s. 146-156.
- Holubová, M.: The baroque connections between the Jesuit residence and pilgrimage Loretan Chapel (Jenikoviensia – Golčův Jeníkov in the Archive of the Jesuit Order in Rome), in: Roma – Praga. Praha – Řím. Omaggio a Zdeňka Hladíková, a cura di Kateřina Bobková-Valentová, Eva Doležalová, Eva Chodějovská, Zdeněk Hojda e Martin Svatoš (Bolettino dell‘ Istituto storico Ceco di Roma. Supplemento 2008), Praga 2009, s. 425-439.
 
 • Die tchechische Wallfahrtsforschung. Ein Überlick vom Ende des 19. Jahrhunderts bis zum Beginn des 21. Jahrhunderts. Mit einer Auswahlbibliografie, Bayerisches Jahrbuch für Volkskunde 2010, s. 75–103. (spolu M. Gaži, J. Hrdina, Z. Prokopová):
 • Die Jesuitenresidenz Heiliger Berg bei Příbram in der Barockzeit, in: Bohemia Jesuitica 1556–2006, I, Praha 2010, s. 439–448.
 • Nemoc a léčení těla ve světle svatohorských knih zázraků, in: Tělo jako kulturní fenomén „Já nejsem dřevo, jsem duch a tělo“, Slovácké studie 14, Uherské Hradiště 2010, s. 179–186.
 • Pelegrini boemi a Loreto negli anni 1750–1774, Bollettino delľ Istituto Storico Ceco di Roma 7, 2010, s. 63–72.
 • Maria Hilf-Stolz und Schutzschild auf dem Chlumek bei Luže. Zu den Beziehungen zwischen Jesuitenresidenz und marianischen Wallfahrtsort im Barock, in: H. Specht – T. Černušák (Hgg.), Leben und Alltag in böhmisch-mährischen und niederösterrrichischen Klöstern in Spätmittelalter und Neuzeit, St. Pölten – Brno 2011, s. 178–197.
 • Superior – představený rezidence z pohledu jezuitských evidenčních pramenů, Folia Historica Bohemica 26/1, 2011, s. 89–103.
 • Barokní cesty českých poutníků do hornouherského Šaštína, Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd, roč. 26, 2012, č. 1, s. 37–44.
 • Kariérní dráhy členů jezuitského řádu působících v letech 1647–1773 v rezidenci na Svaté Hoře u Příbrami. Historická demografie 37/2, 2013, s. 101–120.
Muž a žena v kontextu kramářské produkce. In: Katarína Nádaská (ed.). Muž a žena – vzťahové svislosti v kontexte múzejných sbierok. Zborník príspevkov z odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou. Bratislava 2013, s. 158–165.
 
 
editorské práce:
- Vařeka, J. – Holubová, M. – Petráňová, L. (eds.): Evropský kulturní prostor – jednota v rozmanitosti. Sborník z 10. etnokartografického sympozia (Třešť 25.–29.III. 1996). Praha 1997.
- Holubová, M. – Petráňová, L. – Woitsch, J. (eds.): Česká etnologie 2000. Praha 2002.
Holubová, M. – Petráňová, L. – Tarcalová, L. (eds.): Obyčejové právo. Praha 2002.
Doležal, D. – Kühne, H. – Doležalová, E. – Holubová, M. – Hrdina, J. – Pátková, H. Hrsg.), Wallfahrten in der europäischen Kultur. Tagungsband Příbram, 26.-29. Mai 2004, Europäische Wallfahrtsstudien 1, Frankfurt am Main 2006.
 
 

 

 

Z publikací Etnologického ústavu