Vyhledávání


Etnologický ústav  › Pracovníci  › FILES

KOPALOVÁ (roz. Landová), Ludmila, PhDr.

Středisko vědeckých informací EÚ AV ČR, v.v.i.
    
Knihovnictví - etnologie, kramářské tisky, lidová strava
Narozena 1964 v Táboře
1982 - Střední knihovnická škola Praha
1995 - FF UK Praha, etnologie (Strava v obci Dubeč v meziválečném období)
2001 - PhDr.


V letech 1982-1992 působila jako dokumentátorka v Ústředí lidové umělecké výroby Praha.
Od roku 1992 pracuje v EÚ (ÚEF) jako knihovnice a v roce 1996 se zároveň stala vedoucí střediska vědeckých informací. V roce 2008 byla z důvodu její dlouhodobé nemoci vedením střediska pověřena PhDr. Barbora Gergelová.

V letech 2001-2006 byla řešitelkou (ve spolupráci s PhDr. M. Holubovou, PhD.) grantu Poklady z fondů EÚ AV ČR, část 1. Sbírka starých tisků a kramářských písní v EÚ AV ČR. Program podpory cíleného výzkumu a vývoje AV ČR (S9058102). Díky tomuto projektu byl společně s dalšími institucemi (viz Pracovní skupina  pro staré tisky 16.-18. století a 1. poloviny 19. století) vytvořen národní standard databázové katalogizace kramářských tisků. Zároveň byl tento fond zrestaurován a odborně zpracován. Hlavním výstupem projektu jsou tištěné katalogy: Staré tisky - M. Holubová (Praha : 2004. 73 s.) a Katalog kramářských tisků  (Praha : 2008. 485 s.) a  elektronický katalog kramářských tisků, který je v současné době postupně zpřístupňován na internetových stránkách EÚ.


V roce 2007 byla řešitelkou (ve spolupráci s PhDr. M. Holubovou, PhD.) projektu Digitalizace kramářských tisků v Etnologickém ústavu AV ČR pro Manuscriptorium (VISK 6 – č.j. 778/2007). Jednalo se o první projekt svého druhu v České republice. Oproti digitalizaci jednotlivých historických tisků zde bylo najednou zpracováno několik „špalíčků“, obsahujících téměř 200 jednotek. V rámci projektu byl vytvořen i malý soubor, který představuje „ideální“ katalogizaci kramářských tisků, kdy byly jednotlivé tisky zkatalogizovány, digitalizovány, doplněny o plné texty přepsané do současné češtiny, notovými záznamy a také zvukovou notací incipitů.

Výběrová bibliografie:
Etnologický ústav AV ČR a jeho fondy. In: Česká etnologie 2000 (Praha, vila Lanna 25.-26. října 2000). Praha : Etnologický ústav AV ČR, 2002 - (Holubová, M.; Petráňová, L.; Woitsch, J.) s. 45-50.
Elektronické zpracování starých a kramářských tisků v Etnologickém ústavu AV ČR (s M. Holubovou). In: Neničte archivy! Současné metody dokumentace lidové kultury a digitalizace získaného materiálu či údajů o něm. Sborník příspěvků 19. strážnického sympozia konaného ve dnech 17.-18. září 2003. Strážnice : Ústav lidové kultury, 2003 - (Blahůšek, J.; Krist, J.) s. 21-24.
Lidové vnímání smrti a její odraz v kramářských tiscích. In: K výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven. "Vita morsque et librorum historia". České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Katedra romanistiky, 2006 - (Radimská, J.) s. 239-246. (Opera romanica. 9).
Sbírka kramářských tisků Etnologického ústavu AV ČR. In: Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska. Brno : Sdružení knihoven ČR, 2007. s. 119-124
Katalog kramářských tisků (s M. Holubovou). Praha : Etnologický ústav AV ČR, 2008. 485 s.

e-mail: kopalova@eu.cas.cz
tel. +420 234 612 610

Z publikací Etnologického ústavu