Vyhledávání


Etnologický ústav  › Pracovníci  › FILES

SUCHOMELOVÁ, Marcela, Mgr.
roz. Vacířová
marcela.suchomelova@seznam.cz
tel. 222 828 502/ pracovna; 222 828 610/ studovna
Archivářka EÚ AV ČR, v.v.i.

Narozena 1968 v Praze.
Absolutorium – 1992, Mgr. FFUK v Praze - Pomocné vědy historické a archivní studium.
Mezi přední badatelská témata patří archivní fondy patrimoniálních správ a rodinných archivů z období 17. až 20. století. Již několik let, od roku 1986 spolupracuje (s manželem, PhDr. Filipem Suchomelem, Ph.D) na databázi japonských a čínských (dálněvýchodních) artefaktů ze sbírkových zámeckých, muzejních i galerijních fondů. Rovněž se spolupodílí na zpřístupnění osobních fondů a ve svých studií vychází z těchto archivních, pozůstalostních dokumentů – OF Erwina Dubského, Heinricha Wawry, Václava Stejskala, Jana Vochoče, Michaela Müllera, Růženy Jesenské či Vojtěcha Lanny.
Žije v Praze (2 děti, synové Jáchym a Kajetán).
 

Studia a profesní profil
1992 Absolutorium, Mgr. – obor archivnictví a pomocné vědy historické (FFUK);
Diplomová práce (obhájena 22. 5. 1992)
Činnost Společnosti vlasteneckých přátel umění v letech 1885 - 1918
1989 - 1992         FFUK, dějiny umění + Zkoušky ze 4 semestrů dějin umění na FFUK
(zápis z vykonaných zkoušek, 1993).
1992 – 1997    Státní oblastní archiv v Praze, I.odd., archivářka – genealogie, restituce, rehabilitace, osobní fondy
1997 –     EÚ AV ČR v.v.i. – SVI / Dokumentační sbírky a fondy
 

Biografický záznam
J. Hoffmannová – J. Pražáková (eds.), Biografický slovník archivářů Českých zemí, Praha 2000, s. 605.
Kurátorská činnost a spolupráce při přípravách výstav
- Hrdelní soudnictví v 18. století a střední Čechy. SOA Praha – Muzeum Policie ČR, Praha 1993 (kurátor, spoluautor katalogu)
- Střední Čechy na starých mapách a plánech z fondů SOA Praha, SOA Praha – Muzeum Policie ČR, Praha 1996 (kurátor, spoluautor katalogu)
- Mistrovská díla japonského porcelánu. NG Praha a MG Brno. Praha 1997, Brno 1998
(spolupráce kurátora, příspěvek v katalogu výstavy)
- Etnologický ústav AV ČR se představuje. Výstava fotografií a prací EÚAV ČR. Dvorana AV ČR, Praha 2002 (odborná spolupráce)
- Plocha zrozená k dekoru. Japonské umění laku 16. – 19. století. NG Praha a MG Brno. Praha 2002, Brno 2003 (spolupráce s autorem a kurátorem výstavy a katalogu, s Filipem Suchomelem)
- Námořní deník Erwina Dubského. Sbírka albuminových fotografií ze 70. let 19. století z  Japonska. MG Brno, Brno 2006 (spolupráce s autorem a kurátorem výstavy a katalogu, s Filipem Suchomelem)
- Půvaby orientálního salonu. Umělecké řemeslo Dálného východu z jihomoravských a jihočeských zámeckých sbírek. NPÚ, ú.o.p. Brno – SZ Vranov nad Dyjí, Vranov nad Dyjí 2007, Brno 2008 (odborná spolupráce)
- Zakresleno. J. V. Scheybal. EÚ AV ČR, v.v.i. a Severočeské muzeum v Liberci (SML), o. p., SML Liberec 2009 (spoluautorská i kurátorská na výstavě, autorka katalogu)
Publikace
- Plocha zrozená k dekoru. Japonské umění laku 16. – 19. století. NG Praha a MG Brno. Praha 2002. (spolu s Filipem Suchomelem)
- Etnologický ústav Akademie věd České republiky. (Eds., spolu s Lubomírem Tyllnerem), Praha, EÚ AV ČR 2005 (161ss.)
- Námořní deník Erwina Dubského. Sbírka albuminových fotografií ze 70. let 19. století z Japonska. Brno, Moravská galerie v Brně, 2006 (spolu s Filipem Suchomelem).
- Zakresleno. J. V. Scheybal. Praha, EÚ AV ČR, v.v.i. 2009 (vyšlo spolu se studií Bohunky Krámské, Čtyřiadvacet let v Severočeském muzeu v Liberci).
Elektonické nosiče (e-publikace)
- Kresby z národopisných výzkumů Josefa V. Scheybala. Z dokumentačních sbírek a archivních fondů EÚ AV ČR v Praze. CD-ROM,  EÚ AV ČR a Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy  2004. (spolu s Lubomírem Procházkou, digitalizace Aleš Hůlka, velikost )
- Roubíky dávané jako dary z lásky…Výběrové dokumentační album ze sbírek a fondů Etnologického ústavu Akademie věd České republiky., EÚ AV ČR, Praha 2005 (Digitalizace Aleš Hůlka; velikost 107 MB).


Studie, články, příspěvky
- Kramářská píseň -  Obrazy justice. - Bořivoj Indra, ed. Hrdelní soudnictví v 18. století a střední Čechy. (Katalog) SOA Praha – Muzeum Policie ČR, Praha 1993, ns.
- Poklady z matrik : Pohled na nejstarší kosmonoské matriky. Poznámka ke třem generacím sochařské rodiny Jelínků. Středočeský sborník historický (SSH) 20, 1994, s. 48 – 51.
- Střední Čechy na starých mapách a plánech z fondů SOA Praha (Katalog), SOA Praha – Muzeum Policie ČR, Praha 1996 (spolu s Tomášem Bednaříkem a Vladimírou Hradeckou).
- Vojtěch Lanna a Společnost vlasteneckých přátel umění v Čechách. –  In: Filip Wittlich (ed.), Vojtěch Lanna svobodný pán – sběratel, mecenáš a podnikatel. Praha, ÚPM 1996, s. 28 – 33.
- Poklady z matrik II : Poznámka k poslední tvůrčí generaci sochařské rodiny Jelínků. Středočeský sborník historický (SSH), 22 – 23, 1996 – 1997, s. 71 – 74.
- Inventaria – Artificialia – Exotica. Japonský porcelán ve valdštejnských, schwarzenberských a lichnovských zámeckých inventářích z konce 17. až do počátku 20. století. –  In: Filip Suchomel. Mistrovská díla japonského porcelánu. (Katalog) NG Praha a MG Brno), Praha 1997, s. 51 – 62
- Námořníkův deník: Václav Stejskal. Malé poohlédnutí za jedním životem po 150 letech. Český lid 89, 2002, s. 49 – 56.
- Dokumentační sbírky a archivní fondy Etnologického ústavu AV ČR. Archivní časopis (AS) 52, 2002, s. 142 – 152.
- Ostrovy Orientu ve střední Evropě. Art&Antique, XII/ 2003, s. 106 – 113 (spolu s Filipem Suchomelem).
- Slovem i obrazem, se zpěvem i tancem. Z dokumentačních sbírek a archivních fondů EÚ AV ČR v Praze (1). Český lid 91, 2004, s. 13 – 25.
- Národopisná kresba: studie – záznam – artefakt. Z dokumentačních sbírek a archivních fondů EÚ AV ČR v Praze (2). Český lid 91, 2004, s. 357 – 368.
- Fotodokumentace versus vědecká (dokumentační) kresba terénních výzkumů. –Fotografie jako ikonografický pramen. NÚLK, Strážnice 2004, s. 7 – 15 (spolu s L. Procházkou).
- Křenkovo krajinské vlastivědné muzeum v Libochovicích z pohledu archiváře. –  In: Ke 100. výročí založení Muzea města Brna / Přelom 19. a 20. století – období vzniku městských muzeí a jejich vývoj ve 20. století. CD-ROM, Brno 2005 (s. 179 – 185).
- Před devadesáti lety odešel…Písemná pozůstalost Dr. Michaela Müllera v dokumentačních sbírkách a archivních fondech EÚ AV ČR Praha. –  In: Sborník Chebského muzea 2004, Cheb 2005, s. 212 – 222.
- „Fotografický pohled“ malíře Jana Vochoče. - In: Sborník Historická fotografie, Praha 2005, s. 49-53.
- Se Zinou Koulovou k významnému jubileu Jana Kouly (1855-1919). Český lid 92/ 2005, s. 174-180.
- Růže je zasypaly….Spolupráce Růženy Jesenské se Zdenkou Braunerovou v Kalendáři paní a dívek českých. - In. Šášinková, Marcela (ed.), Žena umělkyně na přelomu 19. a 20. století., Středočeské muzeum v Roztokách 2005, s. 89-102.
- Aurora. Ostasiatische Expedition 1886-1888. K odkazu Václava Stejskala (28. 9. 1851 Liberk – 12. 7. 1934 Hostomice pod Brdy). – In: Středočeský sborník historický 28-29/2002-2003, Praha 2005, s. 101-125 (spolu s Filipem Suchomelem).
- Chotkova studijní cesta v létě 1949 (z fondů Státního fotoměřického ústavu). – In: Roman Tykal (ed.), Osobnosti historické fotografické dokumentace lidové architektury. Seminář ke 130. výročí narození Bohumila Vavrouška (20. října 2005), Česká národopisná společnost, Praha 2006, s. 20 – 22, 25 – 28.
- Malíř Jan Vochoč (1865-1920) a Balkán. – In: Boček, P.- Hladký, L. – Krejčí, P.- Stehlík, P. – Štěpánek, V. (eds.) Studia Balcanica Bohemo-Slovaca VI, sv. 1, Brno, Matice moravská 2006, s. 235-252 (spolu s Marcelem Černým).
- Námořní deník Erwina Dubského – Lysická sbírka albuminových fotografií ze 70. let 19. století. – In: Památková péče na Moravě – Monumentorum Moraviae Tutela 12/2006, Brno, Národní památkový ústav 2006, s. 111-114.
- Nové pohledy do dokumentačních sbírek archivu Etnologického ústavu AV ČR. – In: Pospíšilová, Jana – Nosková, Jana (eds.), Od lidové písně k evropské etnologii. 100 let Etnologického ústavu Akademie věd České republiky, Brno, EÚ AV ČR 2006, s. 218-227.
- Dubský´s Voyage through the Suez Canal in 1874: Erwin Dubský´s Collection of Photographs and his Diary found at Moravian Castle Lysice. – In: Holaubek, J. – Navrátilová, H. – Oerter Wolf B. (eds.), Egypt and Austria IV. Crossroads, Praha, Set Out 2008, s. 215-224.
Encyklopedická spolupráce
- (hesla) Boháčková Libuše, Hloucha Josef (Joe), Kořenský Josef, Stejskal Václav, Suchomel Filip. –  Jan Filipský (ed.), Kdo byl kdo - čeští a slovenští orientalisté, afrikanisté a iberoamerikanisté, Libri (Praha) 1999, s. 84 – 85, 177 – 178, 264 - 265, 455 – 456, 464.
2010 MSm
 

Z publikací Etnologického ústavu