Vyhledávání


Etnologický ústav  › Pracovníci  › FILES

TYLLNER, Lubomír, doc., PhDr., CSc.
vědecký pracovník

e-mail: tyllner@eu.cas.cz
tel. +420 220 303 923
narozen 1946 v Praze
 

Vzdělání a zaměstnání 
 • 1966, Vojenská konzervatoř, obor klavír, lesní roh
 • 1966–1974, výkonný hudebník
 • 1971, Státní konzervatoř Praha, obor klavír
 • 1979, FF UK v Praze v oboru etnografie – hudební věda
 • 1980, PhDr. na FF UK v Praze v oboru národopis
 • 1985, vědecká hodnost CSc. na Československé Akademii věd v oboru historických věd
 • 1974–1986, lektor, odborný asistent Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity České Budějovice
 • 1986, docent v oboru teorie a dějiny hudby
 • 1989, vedoucí vědecký pracovník Etnologického ústavu AV ČR
 • 1991–1987, založil a vedl oddělení etnomuzikologie Etnologického ústavu AV ČR
 • 1997–1998, docent na katedře národopisu Univerzity v Pasově
 • 1998–2007, ředitel Etnologického ústavu Akademie věd České republiky
 • 2007–2014, vedoucí odd. etnomuzikologie Etnologického ústavu AV ČR

Výuka na VŠ 
1974–1989, Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity,  
 • 1991–1994, Filosofická fakulta UK, Ústav hudební vědy
 • 1991–dosud, Filozofická fakulta UK, Ústav etnologie
 • 1991–1992, Institut základů vzdělanosti (nyní FHS UK Praha)

Výuka na VŠ v zahraničí 

 • 1997–1998, Lehrstuhl für Volkskunde, Universität Passau

 

Jiná výuka 
 • 1998–stále, Škola folklorních tradic dvouleté vzdělávání akreditované Ministerstvem školství ČR

Členství ve vědeckých a redakčních radách, vědeckých společnostech, od borných komisích, grantových agenturách
 • Vědecký redaktor Národopisné encyklopedie Čech, Moravy a Slezska (1993–2007)
 • Člen redakce Malého etnologického slovníku
 • Člen redakční rady etnologického časopisu Český lid (1990–stále)
 • Člen redakce časopisu Hudební věda (2003–stále)
 • Člen redakce časopisu Lidé města (1999–2007)
 • Člen redakce časopisu Muzikologické fórum (2012–stále)
 • Člen a předseda Vědecké rady Etnologického ústavu AV ČR (1991–1998, 1992–1995 předseda)
 • Člen vědecké rady Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (2002–2006)
 • Člen vědecké rady Filozofické fakulty ZČ v Plzni (2010–stále)
 • Člen International Council for Traditional Music (od 1992–stále) 
 • Liasion Officer za Českou republiku International Council for Traditional Music (UNESCO) pro ČR (1994–2012)
 • Předseda poradního sboru pro nákup hudebních nástrojů Českého muzea hudby Národního muzea v Praze (2010–stále)
 • Člen Centrálního poradního sboru pro sbírkotvornou činnost Národního muzea v Praze (2012–stále)
 • Člen ředitelské rady Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici (1998–stále)
 • Předseda hodnotící komise mezinárodních festivalů ve Strážnici, ve Strakonicích (s přestávkami od roku 1990–do současnosti)
 • Předseda oborové rady etnologie na Filozofické fakultě Západočeské univerzity (2004–2013)
 • Místopředseda oborové rady etnologie na Filozofické fakultě Karlovy univerzity (2004–stále)
 • Předseda České společnosti pro hudební vědu (2010–stále)
 • Předseda oborové komise Estetika a vědy o umění GAČR (od 1993–stále, s přestávkami člen oborových komisí a hodnotícího panelu v oboru etnologie
 
Hlavní oblasti vědeckého zájmu 
 • Tradiční hudba Evropy – dějiny, teorie, metodologie. Česká lidová hudba v evropských souvislostech. Hudba a rituál
 • Lidová hudba německých jazykových oblastí v Čechách na Moravě a ve Slezsku (podpořeno grantem Volkswagenstiftung)
 • Digitalizace nejstarších zvukových dokumentů tradiční hudby
 • Hudební obsah české lidové písně a hudby, počítačová analýza tradiční hudby
 • Vztahy lidové a umělecké hudební kultury
 • Prameny lidové hudby v Čechách, edice lidových písní, hudby, zvukové edice tradiční hudby. Vánoční písně a koledy období vánoc
 • Lidová hudba instrumentální, organologie
 • Encyklopedické a slovníkové projekty

Hlavní partneři vědecké spolupráce v zahraničí 
 • Phonogrammarchiv Rakouské akademie věd, Vídeň
 • Deutsches Volksliedarchiv ve Freiburku, Freiburk i. Br.
 • Universita v Pasově
 • Volksliedwerk, Vídeň
 • Institut folkloru Bulharské akademie věd, Sofie
 • Muzikologický institut Srbské akademie věd, Bělehrad
 • Ústav hudební vědy Slovenské akademie věd, Bratislava

Řešené granty a projekty 
 • GA404/08/1685, Česká tradiční hudba v interevropských souvislostech, 2008–2010
 • GA404/00/0592, Lidová píseň, hudba a tanec v české kultuře, 2000–2002
 • Česká lidová píseň. Její vývoj, hudební obsah, sběratelská tradice, 1991–1993
 • GA404/96/1425, Generální soupis pramenů českých lidových písní, hudby a tanců, 1996–1998
 • KSK9058117, Současná česká společnost a otázky evropské integrace, 2001–2004
 • Grant Ministerstva kultury České republiky Tomáš Antonín Kunz: Böhmische Nationalgesänge und Tänze – České národní zpěvy a tance, 1995
 • Az.: 68 875,Wolkswagen-Stiftung, Deutschsprachiges Volkslied in Böhmen und Mähren, (spolu se Stanislavem Šislerem), 1994–1998

Spoluřešitel 

 • KSK9056118 Kulturní přínos českých zemí v oblasti jazyka, umění a filozofie. Hlavní příjemce: doc. PhDr. Pavel Janoušek, CSc., 2001–2004
 • IAA9901501 AV0 – Akademie věd České republiky (AV ČR), Hlavní příjemce: doc. PhDr. Ludvík Kunz, CSc., Nástroje lidové hudby v České republice, 1995–1996.

Umělecká činnost 
 • Vedoucí souboru Ars antiquitatis (1969–1977)
 • Sbormistr pěveckého sboru Pedagogické fakulty v Českých Budějovicích (1974–1985)
 • Vedoucí souboru Carmina rediviva (1985–1989)
 • Úpravy lidových písní pro folklorní soubory
 • Hudba k choreografiím Svátky jara, Housličky a přeslice
 • Korepetitorská a doprovazečská činnost
 • Hudební spolupráce se souborem písní a tanců Josefa Vycpálka

Bibliografie  
 

Knižní publikace 
1.      Karel Weis. Život a dílo. Jihočeské muzeum České Budějovice 1986, 70 stran.
2.      Lidové písně z Pelhřimovska II, (Podstražišťské písně). Pelhřimov 1986, 84 stran.
3.      Úvod do studia lidové písně. Pedagogická fakulta České Budějovice 1989, 181 stran. ISBN 80–7040–006–4.
4.      Jihočeské vánoce. Jihočeské nakladatelství České Budějovice 1992, 159 stran. ISBN 80–901120–5–6.
5.      Lidové písně z Pelhřimovska III, (Pacovsko). Etnologický ústav akademie věd, Praha 1993, 134 s. ISBN 80–85010–61–5.
6.      Thomas Anton Kunz – Böhmische Nationalgesänge und Tänze, I (Faksimile), II (Texty). (Lubomír Tyllner ed.), Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV, Praha 1995, 92 a 168 stran. ISBN: 80–85010–14–3.
7.      Dudy a dudácká muzika 1909. Etnologický ústav AV ČR, Praha 2001. Publikace a CD, 138 stran. ISBN: 80–85010–40–2.
8.      Masopustní koleda na Doudlebsku (spolu s Matějem Kratochvílem). Publikace a CD, Etnologický ústav AV ČR Praha 2007, 35 stran. ISBN: 978–80–87112–06–9.
9.      Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska (spolu s Richardem Jeřábkem Stanislavem Broučkem, Václavem Hubingerem, Dušanem Holým, Lydií Petráňovou, Jiřím Traxlerem, Miloslavem Válkou). Věcná část I a II. Praha 2007, 1298 stran. ISBN: 978–80–204–1450–2
10. Karel Weis, 1862 – 1944. Husitské muzeum Tábor 2007, 30 stran.
11. Hab Sonne im Herzen. Erich Peukert – poslední německý citerista v Jizerských horách. Publikace a DVD, Praha 2009, 102 stran. ISBN: 978–80–87112–29–8.
12. Těžko temu kameni (spolu s Daliborem Turečkem). Etnologický ústav AV ČR Praha 2010, 81 stran. ISBN: 978–80–87112–10–6.
13. Tradiční hudba. Hledání kořenů. Etnologický ústav AV ČR, Praha 2010, 222 stran. ISBN: 978–80–87112–43–4.
14. Jihočeské Vánoce. Vánoční písně, koledy, obyčeje a betlémy z jižních Čech, Vysočiny a Pošumaví. Etnologický ústav AV ČR, Praha 2012, 220 stran. ISBN: 978–80–87112–68–7.
 

Editorství publikací 
15. Konstruovaný obraz světa a etnografie. Sborník referátů přednesený na XVI. kongresu SVU „Československo, Evropa a svět“. Praha 27.–29. června 1992 (spolu s Josefen Kandertem a Lydií Petráňovou). Národopisná společnost Praha ve spolupráci s Ústavem pro etnografii a folkloristiku AV ČR, Praha 1993, 151 stran. ISSN: 0323–2492.
16. Etnologický ústav Akademie věd České republiky 1905 – 2005 (spolu s Marcelou Suchomelovou). 163 stran, ISBN: 80–85010–77–1.
17. Slovanský svět očima badatelů a publicistů 19. a 20. století. K 50. výročí úmrtí Ludvíka Kuby (spolu s Petrem Kaletou). Etnologický ústav AV ČR, Praha 2007, 243 stran. ISBN: 978–80–87112–01–4.
18. Kultura, společnost, tradice. Soubor statí z etnologie, folkloristiky a sociokulturní antropologie (spolu se Zdenkem Uherkem). Etnologický ústav AV ČR, Praha 2005. ISBN: 80–85010–71–2.
19. Josef Svejkovský – Pastýřské vytrubování na Podbrdsku. Publikace a CD. (Lubomír Tyllner ed.), Praha 2007, 44 stran. ISBN: 80–85010–03–3.
 

Monografiie, studie, stati, recenze, zprávy 
20. Lidová píseň na Pelhřimovsku. In: Příspěvky k hudebním tradicím Pelhřimovska. Pelhřimov 1984, s. 58–75.
21. Ke studiu etnických kořenů skladatelské osobnosti Vítězslava Nováka. In: Příspěvky k hudebním tradicím Pelhřimovska, Pelhřimov 1984, s. 34–49.
22. Falza v národopisném díle Karla Weise. Český lid 74, 1987, s. 232–237.
23. Lidové písně z Pelhřimovska I. Počátecko a Žirovnicko. [Volkslieder aus der Gegend um Pelhřimov I. Umgebung von Počátky und Žirovnice]. Zur Herausgabe vorbereitet von Jan Trojan. Kreismuseum in Pelhřimov. Recenze. Demos, Internationale ethnographische und folkloristische Informationen 27, 1987, 2, str. 156.
24. Z Českých Budějovic.[Kritika] Hudební rozhledy 40, 1987, s.162–163.
25. Jihočeský státní orchestr v nové koncertní síni.[Kritika] Hudební rozhledy 41, 1988, s. 544–545.
26. K otázkám postgraduálního studia učitelů hudební výchovy ve vztahu k populární hudbě. In: Sborník Pedagogické fakulty v Českých Budějovicích . České Budějovice 1988, s. 244.
27. Vítězslav Novák a folklór Čech – I, II. In: Zprávy Společnosti Vítězslava Nováka 11, 1988, s. 13–22, 12, s. 18–24.
28. Jindřich Jindřich – Na okraj folkloristické praxe sběratele chodských lidových písní (spolu s Drahomírou Ptákovou). Národopisný věstník československý 5 (47), 1988, s. 69–73.
29. Nejstarší období hudebního života v jižních Čechách. In: Jihočeská vlastivěda, Hudba, České Budějovice 1989, s.7–23.
30. František Pícha (25 let post mortem). Národopisné aktuality 26, 1989, s. 190–191.
31. Doc. PhDr. Ludvík Kunz, CSc. – 75 let. Český lid 76, 1989, s. 179–180.
32. Některé prvky stavby lidových písní a jejich vztah k tektonice děl Leoše Janáčka a Vítězslava Nováka. In: Aktuální problémy současné folkloristiky. Studie o Těšínsku 14, 1989, s. 57–62.
33. Karel Weis a jeho vztah k zakladatelským osobnostem československého národopisu. Národopisný věstník českoslovanský 6, (48), 1989, s. 29–33.
34. Českobudějovické hudební jaro.[Kritika] Hudební rozhledy 42, 1989, s. 403–404.
35. Zum Studium der ethnischen Wurzeln der Komponistenpersönlichkeit von Vítězslav Novák. In: Vítězslav Novák. Mitbegründer der tschechischen Musik des 20. Jahrhunderts. Brno 1989, s. 40–63.
36. Zpěvníky omladináře Jana Zieglosera (spolu s Janem Havránkem). In: České dělnictvo V. Kulturní zájmy dělnictva. Praha 1989, s.166–183.
37. K repertoárové skladbě dělnických pěveckých sborů. In: České dělnictvo V. Kulturní zájmy dělnictva. Praha 1989, s.149–156.
38. Některé prvky stavby lidových písní a jejich vztah k tektonice děl Leoše Janáčka a Vítězslava Nováka. In: Aktuální problémy současné folkloristiky. Studie o Těšínsku 14, Český Těšín 1989, s. 57–62.
39. Jan Perkaus (1809–1883) zapomenutý (?) jihočeský písničkář. Český lid 77, 1990, s. 172–177.
40. 19. etnomuzikologický seminář (8.–9. 11. 1989, České Budějovice). Český lid 77, 1990, s. 179–180).
41. K potřebám a perspektivám organizované činnosti etnomuzikologů a folkloristů. Český lid 77, 1990, s. 180–181.
42. Ricciarelliová a Dvorský v Českých Budějovicích.[Kritika] Hudební rozhledy 43, 1990, s. 505.
43. Lubomír Soukup – 75 let. Národopisný věstník českoslovanský 7, (49), 1990, s. 43–45.
44. K osmdesátce Marie Kovářové. Národopisné aktuality 27, 1990, s. 177.
45. Zpěv a hudba. In: Západočeská vlastivěda. Národopis, Plzeň 1990, s. 259–262.
46. Ludvík Kunz zum 75 Geburtstag. In: Dörfliche Tanzmusik im Westpanonischen Raum. Wien 1990, s. 11–22.
47. K otázkám studia české lidové písně z hlediska hudebního. In: Sociologické a štýlovokritické koncepty v etnomuzikológii. Príspevky z 20. etnomuzikologického seminára. (Zuzana Krajčiová ed.), Bratislava 1990, s. 159–166.
48. Hont. Tradície ľudovej kultúry. Sestavil Ján Botík. Martin Osveta 1988, 680 s., plány, kresby fotografie v textu (spolu s Lubomírem Procházkou, Lydií Petráňovou, Naďou Valáškovou). Recenze. Český lid 78, 1991, s. 141–142.
49. Hudební skladatelé na stránkách Zíbrtova Českého lidu. Český lid 78, 1991, s. 185–191.
50. Pomlázka se čepejří. Táborský Herold, 1992, č. 4, s. 3.
51. I. folkloristický seminář (spolu s Bohuslavem Benešem). Český lid 79, 1992, s.75– 77.
52. Dudy a nástrojové sestavy lidové hudby v Čechách v 19. století. Český lid 79, 1992, s. 47–60.
53. Dušan Holý, Zpěvní jednotky lidové písně, jejich vztahy a význam. Univerzita J. E. Purkyně v Brně l988, 142 str. Recenze. Český lid 79, 1992, s. 94–95.
54. Dudácká dílna – Strakonice, 24. 8. – 26. 8. 1990. Český lid 78, 1991, s. 300. 
55. Folklórní festival „Pardubice – Hradec Králové 1992.“ (19.–21. června). Český lid 80, 1993, s. 253–254.
56. Scheybal, Josef V.: Senzace pěti století v kramářské písni. Příspěvek k dějinám lidového zpravodajského zpěvu. [Sensationen aus fünf Jahrhuunderten im Bänkelgesang. Ein Beitrag zur Geschichte des volkstümlichen Nachrichtengesangs] Hradec Králové, Kruh Verlag 1991. Recenze. Demos 1993, s. 62–63.
57. Folk Songs as a Manifestation of National Identity – Yes and No. In: Constructed Image of the World and Ethnography. Praha 1993, s. 30–35.
58. Die tschechisch-deutschen Beziehungen im Lichte der gegenwärtigen musikethnologischen Aufgaben in Böhmen. In: Volksmusikalische Wechselwirkungen zwischen Deutschen und Tschechen. (Widmar Hader ed.), Regensburg, Sudetendeutsches Musikinstitut 1994, s. 25–31.
59. K šedesátinám Dušana Holého. Český lid 81, 1994, s. 338–339.
60. Osmdesátka Doc. PhDr. Ludvíka Kunze, CSc. Český lid 81, 1994, s. 338–339.
61. Dvanácté zasedání The Study Group on Folk Musical Instruments of ICTM (UNESCO). (Terschelling – Holandsko, 10.–16. května 1995.) Český lid 82, 1995, s. 344–346.
62. Půlstoletí Strážnice. Hudební rozhledy 48, 1995, s. 8–9.
63. Jubilejní padesátá Strážnice. Národopisná revue 5, 1995, s. 203–206.
64. Společenské a školní zpěvníky a jejich vliv na zpěvní repertoár české společnosti.
In: Tradičná l'udová kultúra a výchova v Európe. (Viera Feglová ed.), Nitra 1995 s. 15–21.
65. Česká hudební folkloristika – úspěchy a pády. Folklor 6, 1995, s. 34–40.
66. Projekt Musica populi z hlediska středoevropského kulturního kontextu. In: Česká lidová kultura a střední Evropa. Praha 1996, s. 79–84.
67. K životnímu jubileu PhDr. Věry Thořové, CSc. Český lid 83, 1996, s. 340–341.
68. Dvojí tendence v tektonice českých lidových písní. Příspěvek ke strukturální analýze českého písňového typu. Český lid, 84, 1997, s. 265–74.
69. Tance s proměnlivým taktem z hlediska kartografického výzkumu. Spolu s Danielou Stavělovou. Český lid 84, 1997, s. 199–208. Suplement: Evropský kulturní prostor – jednota v rozmanitosti. (Josef Vařeka, Markéta Holubová, Lydia Petráňová eds.).
70. Ty ranšpurské zvony zvoňá... Slovanské lidové písně z Ranšpurku, Cahnova a okolí [Die Glocken vom Rabensburg, Hohenau und Umgebung] Uspořádaly a zpracovaly Marta Šrámková a Marta Toncrová. Ústav pro etnografii a folkloristiku Akademie věd České republiky; Rabensburg, Marktgemeinde 1993. Recenze. Jahrbuch für Volksliedforschung 1998, s. 241–242.
71. An Ecological Method as a Part of Czech Folklore. In: Ecology and Folklore, Prague 1998, s. 129–132.
72. Frýdlantský rukopis z roku 1819. Národopisná revue 8, 1998, s. 211–212.
73. Liaison Officer: Czech Republic. Bulletin of the International Council for Traditional Music, č. 92, 1998, s. 21–24.
74. Karel Weis – enfant terrible české folkloristiky. Český lid 86, 1999, s. 335–351.
75. Zur Erforschung der Instrumental-Ensembles der Volksmusik in Böhmen.
Ostbairische Grenzmarken.
Passauer Jahrbuch für Geschichte, Kunst und Volkskunde, 41, 1999, s. 229–236.
76. Tvary a dialogy aneb o věčné touze a hudebních úbytích folklorních souborů. Národopisná revue 9, 1999, s. 104–106.
77. Jihočeský folklorní festival Kovářov 1999. Národopisná revue 9, 1999, s. 166–167.
78. Dechovka, aneb mezi folklorem a kýčem. In: Lidová kultura v kulturním vývoji České republiky (1918–1998). Strážnice 1999, s. 36–44.
79. Strážnice 2000. Národopisná revue 10, 2000, s. 123–126.
80. Migration von Balladen über Sprachgrenzen hinweg. Die Ballade von der Herbergssuche Mariens im tschechisch-deutschen Grenzgebiet. In: Bridging the Cultural Divide. Our Common Ballad Heritage. Hildesheim 2000, s. 478–485.
81. K otázkám vztahu tradiční a umělecké hudby. In: Tradice lidové kultury v kulturním vývoji České republiky. Strážnice 2001, s. 33–39.
82. Hudba na ulici města. Lidé města 6, 2001, s. 40–55.
83. Výzkumný záměr – osa vědecké činnosti Etnologického ústavu AV ČR. Český lid 88, 2001, s. 1–14.
84. Czech Republic. 2. Traditional music. Bohemia. The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Volume 6. London 2001, s. 818–820.
85. Váženým čtenářům a spolupracovníkům Českého lidu. Český lid 88, 2001, s. 28.
86. Etnomuzikologické projekty Etnologického ústavu AV ČR. In: Miscellanea z výročních konferencí 1999 a 2000. Praha 2001, s. 69–78.
87. Czech Republic. 2. Traditional music. Bohemia. The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Volume 6. 2. London 2001.
88. Hudba. In: Kniha o městě Tábor. Praha 2001, s. 67–69.
89. Oskar Nedbal. In: Kniha o městě Tábor. Praha 2001, s. 143.
90. Katalog lidových písní, hudby a tanců – prostředek péče o národní kulturní dědictví. In: Péče o tradiční lidovou kulturu v České republice. Strážnice 2002, s. 23–30.
91. Přímý přenos z první poloviny 19. století. Příběhy projektů. In: Příběhy české vědy. Praha 2002, s. 183 – 190.
92. Slovo úvodem. In: Česká etnologie 2000, Praha, vila Lanna 25–26. října 2000. (Markéta Holubová, Lydia Petráňová, Jiří Woitsch eds.), Praha 2002 s. 5–12.
93. K počátkům folkloristiky a etnomuzikologie v Etnologickém ústavu AV ČR v Praze (1906–1954). In:Česká etnologie 2000, Praha, vila Lanna 25.–26. října2000. (Markéta Holubová, Lydia Petráňová, Jiří Woitsch eds.), Praha 2002 s. 105–113.
94. Folklorní tradice v české hudbě 20. století. In: Lidová kultura v kulturním vývoji České republiky. Strážnice 2002, s. 79–120.
95. Folklorní tradice v české hudbě 20. století. In: Lidová kultura v kulturním vývoji České republiky. (Josef Jančář ed.), Strážnice 2002, s. 79–120. Příloha CD spolu s Jiřím Pavlicou.
96. Tradiční hudba v umělecké kultuře. Hradišťan s primáši J. V. Staňkem a J. Pavlicou. Text boocletu k CD Lidová kultura v kulturním vývoji České republiky. Strážnice 2002 s.1–11.
97. Písně a tance s proměnlivým taktem z hlediska vztahů česko-německého etnika. Stredoeurópske štýly tradičnej hudby a tanca. Musicologica actualis 5, Bratislava 2002, s. 40–49.
99. Jindřich Jindřich. Musik in Geschichte und Gegenwart, svazek 9, Kassel – Stuttgart
2003, s. 1052–1053.
100.    Ludvík Kuba. Musik in Geschichte und Gegenwart, svazek 10, Kassel – Stuttgart 2003, s. 782–783.
101.    Karel Weis. Musik in Geschichte und Gegenwart, svazek 17, Kassel – Stuttgart s. 712–714.
102.    Zpěv a hudba sametové revoluce. Ročenka Československého dokumentačního střediska 2003, s. 135–144.
103.    Ludvík Kuba a jeho přínos k teorii lidové písně. In: Ludvík Kuba – folklorist, spisowaćel a moler. Folklorist, Schriftsteller und Maller. (Jurij Lušćanski/Wuschansky ed.),  Bautzen 2003, s. 78–81.
104.    Dvě univerzity Dušana Holého. Národopisná revue 13, 2003, s. 98–99.
105.    Lid, národ a František Sušil. In: František Sušil. Odkaz a inspirace. Brno – Rousínov 2004, s. 9–15.
106.    Zum ältesten Melodiestil der Instrumentalmusik in Böhmen. Studia instrumentorum musicae popularis. (E. Fontana, A. Michel, E. Stockmann eds.), Halle an der Saale 2004 s. 169–172.
107.    Pohřební obřad a pohřební písně na jihočeských Blatech v 70. letech 20. století. Český lid 91, 2004, s. 131–152.
108.    Geschichte und Gegenwart der Maultrommel in den Böhmischin Ländern. In: Mezinárodní dudácká symposia 1994–2002. Strakonice 2004, s. 149–152.
109.    „Das Volkslied in Österreich“ und die Anfänge der organisierten Sammeltätigkeit in Böhmen, Mähren und Schlesien. Jahrbuch des Österreichischen Volksliedwerkes 53/54, 2004/2005, s. 120–133.
110.    Lidová píseň v Rakousku 1905–1918. „Spojenými silami všech Slovanů“. In: Etnologický ústav Akademie věd České republiky 1905–2005. Praha 2005, s. 11–23.
111.    Ve svobodném státě. Státní ústav pro lidovou píseň (1919–1952) Spolu s Věrou Thořovou. In: Etnologický ústav Akademie věd České republiky 1905–2005. Praha 2005, s. 25–38.
112.    Úvod (se Zdenkem Uherkem). Kultura – společnost – tradice. Soubor statí z etnologie, folkloristiky a sociokulturní antropologie. (Lubomír Tyllner a Zdeněk Uherek eds.), Praha 2005, s. 7–8.
113.    Z historie Etnologického ústavu Akademie věd České republiky: Sběratelský podnik „Lidová píseň v Rakousku“ v letech 1905–1918. Český lid 92, 2005, s. 113–127.
114.    Etnologický ústav AV ČR oslavil sté jubileum. Akademický bulletin AV ČR, č. 12 2005, s. 16.
115.    Lidová hudba ve sbírkách Etnologického ústavu AV ČR 1909–2005 (spolu s Matějem Kratochvílem a Martou Toncrovou). Text boocletu, Praha 2005, s. 4–28.
116.    Folklorismus – teoretická reflexe. In: Současný folklorismus a prezentace folkloru. Strážnice 2006, s. 8–16.
117.    Walter Deutsch und Ewa Maria Hois (Hg.): Das Volkslied in Österreich. Volkspoezie und Volksmusik der in ‚Osterreich lebenden Völker. Recenze. Jahrbuch des Österreichischen Volksliedwerkes 55, 2006, s. 206–208.
118.    Mýtus Moravy a folklor. Rozrazil č. 7, 2006, s. 73–75.
119.    Walter Deutsch und Eva Maria Hois: Das Volkslied in Österreich. Volkspoesie und Volksmusik der in Österreich lebenden Völker. Vídeň 2004. Recenze. Hudební věda 43, 2006, s. 313–316.
120.    Lidová píseň, hudba a tanec. In: Novohradské hory a novohradské podhůří. Příroda – historie – život. (Vladislav Dudák ed.), Praha 2006, s. 635–642.
121.    Karel Weis. 1862–1944. Tábor 2007.
122.    Kateryna Kolcova – vyznání. Text boocletu, Praha 2007, s. 3–28.
123.    Vojenská hudba a folklor Čech. In: Vojenská hudba v kultuře a historii Českých zemí. (Jitka Bajgarová ed), Praha 2007, s. 133–143.
124.    Folkloristické dílo Ludvíka Kuby a současnost. In: Slovanský svět očima badatelů a publicistů 19. a 20. století. K 50. výročí úmrtí Ludvíka Kuby. Petr Kaleta a Lubomír Tyllner (eds.), Praha 2007, s. 40–46.
125.    Tradiční hudba – problém definice. In: Etnologie – současnost a terminologické otazníky. (Jan Blahůšek a Josef Jančář eds.), Strážnice 2008, s. 33–39.
126.    Zpěvy pohřebního obřadu jihočeských Blat ve druhé polovině 20. století. In: Smích a pláč, Náměšť nad Oslavou 2009, s. 63–71.
127.    Bedřich Bridel a lidový zpěv v Čechách. Kontexty života a díla Fridricha Bridelia SJ (1619–1680). Antiqua Cuthna 4, Praha 2010, s. 207–219.
128.    Karel Weis a jeho sponzoři. In: Miscellanea z výroční konference České společnosti pro hudební vědu 2008. Praha 2010, s. 134–140.
129.    Bruno Nettl pro Etnologický časopis Český lid. Se světově proslulým etnomuzikologem rozmlouval Lubomír Tyllner. Český lid, 96, 2009, s. 309–316.
130.    Předešli dobu aneb Malé vize české folkloristiky. In: Od folkloru k world music: Cesty za vizí. Náměšť nad Oslavou 2011 (Ivana Přibylová, Lucie Uhlíková eds.), s. 9–17.
131.    Folklorní inspirace v díle Antonína Dvořáka. Opus musicum 44, 1912, s. 7–16.
132.    Z činnosti České společnosti pro hudební vědu, o. s. za rok 2011. Muzikologické fórum 1, 2012, č. 1, s. 110–111.
133.    Etnomuzikologie a Akademie věd. Pohled do historie bádání na půdě Etnologického ústavu Akademie věd České republikya jeho předchůdců. Muzikologické fórum 1, 2012 č. 2, s. 43–48.
134.    Když o víně, tak povinně! Folklor, časopis Folklorního sdružení ČR 23, 1912, č.
      11 s. 32.
135.    Migrace obyvatel – migrace kultury. In: Navzdory hranici. Migrační procesy na
136.    česko-německém pomezí. Trotz der Grenze. Migrationsprozesse im tschechisch–deutschen Grenzgebiet. Státní oblastní archiv Plzeň 2013, s. 210–221.
137.    Jozef Kresánek (1913–1986). Inšpiratívna osobnosť slovenskej hudobnej kultúry. 
      Muzikologické fórum 2, 2013, s. 184–185.
138.    Zpráva o činnosti České společnosti pro hudební vědu. Muzikologické fórum 2, 2013, s. 186–188.
  

Hesla v Lidová kultura. Národopisné encyklopedii Čech, Moravy a Slezska, biografická část 
139.    Jaroslav Bradáč (s. 31)
140.    Čeněk Holas (s. 74)
141.    František Homolka (s. 77)
142.    Jindřich Jindřich (s. 99–100)
143.    Albert Pek (s. 169)
144.    František Pícha (s. 172)
145.    Ferdinand Sládek (s. 201)
146.    František Suchý (s. 211)
147.    Jan Ritter z Rittersberku (s. 186)
148.    Karel Weis (s. 257)
  

Hesla v Lidová kultura. Národopisné encyklopedii Čech, Moravy a Slezska, věcná část 
149.    etnomuzikologie (s. 200–202)
150.    folklor (s. 219–220)
151.    folklorismus (s. 220, spolu s Martou Toncrovou)
152.    folkloristika (s. 220)
153.    fonograf (s. 220–221)
154.    furiantový rytmus (s. 224)
155.    hudební folklor (s. 290)
156.    hulán (291–292, spolu s Hanou Laudovou a Danielou Stavělovou)
157.    instrumentální písňový typ (s. 318)
158.    jihočeská floskule (s. 333)
159.    jukání (s. 338)
160.    koleda (s. 380–381)
161.    lendler (s. 473, spolu s Hanou Laudovou)
162.    lidová píseň (s. 485–487)
163.    lidovka (s. 497–498)
164.    loudavá (s. 513, spolu s Hanou Laudovou a Danielou Stavělovou)
165.    masová píseň (s. 543)
166.    neofolklorismus (s. 626–627)
167.    novouherská píseň (s. 632)
168.    Rackův rukopis (s. 830–831)
169.    sbírky lidových písní, hudby a tanců (s. 885–888, spolu s Martou Toncrovou)
170.    vagantské písně (s. 1098)
171.    vokální písňový typ (s. 1150–1151)
172.    Vyšebrodský rukopis (s. 1173–1174)
 

Hesla v Malém etnologickém slovníku 
173.    ekologie folkloru (s. 16)
174.    etnická hudba (s. 20)
175.    etnomuzikologie s. (27–28)
176.    folklor (s. 31–32)
177.    folklorismus (s. 32–33)
178.    folklorista (s. 33)
179.    folkloristika s.32–33
180.    komunikace s. 43–44)
181.    lid (s. 55–56)
182.    lidovka (s. 62)
183.    lidová píseň (s. 55–56)
184.    lidová kultura (s. 56–57)
185.    tradice (s. 98–99)
186.    tradiční kultura (s.100)
187.    world music (s.101–102)
 

Hesla v mezinárodních slovnících a encyklopediích 
Hesla in: Musik in Geschichte und Gegenwart
Heslo in: The New Grove Dictionary of Music and Musicians
viz Bibliografie

Audiovizuální nosiče 
188.    Jihočeské vánoce. Zvuková kazeta, Praha 1992.
189.    Dudy a dudácká muzika 1909. CD, Praha 2000.
190.    Irské dudy (Uilleann Pipes) – Patrick Martin (spolu s Lukášem Radostným). CD, Praha 2002.
191.    Lidová hudba v kulturním vývoji České republiky (spolu s jiřím Pavlicou). CD, Strážnice 2002.
192.    Kateryna Kolcova – Vyznání. Písně séfardských a aškenázských Židů. CD, Praha 2005.
193.    Lidová hudba ve sbírkách Etnologického ústavu AV ČR. CD, spolu s Matějem Kratochvílem a Martou Toncrovou). CD, Praha 2005.
194.    CD k publikaci Pastýřské vytrubování na Podbrdsku. Praha 2007.
195.    CD k publikaci Masopustní koleda na Doudlebsku (spolu s Matějem Kratochvílem). Praha 2007.
196.    CD k publikaci Anna Kománková – zpěvačka z Javorníka na Horňácku (spolu s Daliborem Turečkem). Praha 2010.
197.    DVD k publikaci Hab Sonne im Herzen. Poslední německý citerista v Jizerských horách. Praha 2009.
 

Kritiky, zprávy a historické články v regionálním tisku 
            Cca 25 článků převážně z let 1972–1990 orientovaných na hudební život v jižních
Čechách
 

Terénní a archivní výzkumy v zahraničí 
 • Německo, 1994 (archivní výzkum, Volksliedarchiv Freiburg i.Br.)
1998 (Schwandorf, výzkum tanců s proměnlivým taktem, Neuschath-Perschen, Freilandmuseum.)
1998, 2009 (Mnichov, hudba na ulici, muzeum hudebních nástrojů.)
2008 (Lipsko, výzkum v muzeu hudebních nástrojů.)
            2009 (Markneukirchen, výzkum drnkacích nástrojů, muzeum hudebních nástrojů.)
 • Lužice , 2005, 2006, 2008 (Budyšín, Lužice, lužickosrbské velikonoční jízdy.)
 • Rakousko, 1998, 1999 (Vídeň, hudba na ulici velkoměsta, digitalizace ve spolupráci
Phonogrammarchivem.)
            2008, 2011, (Böckstein, mečové tance.)
                  2009 (Molln, výroba grumle, výzkum v rodinách tradičních výrobců
            Schwarz a Wimmer.)
            2011 (muzeum hudebních nástrojů v St. Gilgen.)
 • Bulharsko, 2002, 2003, 2004 (Bulgari, pohoří Strandža, nestinárské
            obřady. Dudácká soutěž a festival v Novém Pazaru, festival Zlatá gadulka v Ruse.
            Svatá Varvara, rituály na svátek sv. Jiří, procesí, kurban, asynchronní choro ad. Švýcarsko, 1994 (Basilej, hudba na ulici.)
2004 (Nendas, alpské rohy a alpské vytrubování, výzkum dechových hudeb)
 • Norsko, 2005 (Bergen, Setesdálské údolí, Sylvartum, výzkum hardangerských houslí.)
 • Itálie, Sardinie 2006 (Sedilo, obřady s jízdou na koních na svátek sv. Konstantina, Nuoro, dokumentace nástroje launeddas.)
                  2011, 2013 (Bruneck, výzkum citery, Benátky, hudba a karneval.)
 • Srbsko, 2005 2007, 2008 (výzkum nástrojů kaval, gusle, frula, výzkum u výrobců
nástrojů, výzkum souboru z Bosny, vokální skupiny, výuka na tradiční nástroje,
Topola, vokální soubor.)
 • Chorvatsko, 2008 (Korčula, Vela Luka, výzkum mečových tanců – Moreška, Kumpanija Blato, hudební nástroje.)
 • Polsko            , 2009 (Varšava, Lochow, adventní vytrubování, výzkum hudebního
nástroje ligawka, hudba na ulici.)
 • Slovensko 2009, 2010 (výzkum masopustních obřadů v Borském Mikuláši a Šaštíně,
tance „pod šable“.)
 • Francie, 2010 (Carnac, Lorient, keltská hudební kultura, dudácké bendy, soutěž dudáckých kapel, instrumentální hudba, zejm. dudy, harmonika, harfa, Interceltique festival.)
 • Litva, 2011, 2012 (tradiční hudba a festivaly – Skamba, skamba, kankliai, Baltica. Výzkum sutartinés, skudučaj aj.)
 • Španělsko, 2012 (Malaga, Sevilla, Semana Santa, velikonoční rituály, muzeum hudebních nástrojů, zvuková dokumentace tance flamenco.)
 

Vedení folklorních dílen a hodnotících komisí, média (výběr) 
V rámci mezinárodního folklorním festivalu Pardubice – Hradec Králové vedení dílen
Tanec mateník v české lidové kultuře (spolu s manželi Čumpelíkovými)
Čeněk Holas – sběratel českých lidových písní a tanců (spolu s Barborou Čumpelíkovou)
Zápis a jeho interpretace (spolu s Danielou Stavělovou) 
Předseda nebo člen hodnotící komise Mezinárodního folkloristického festivalu ve Strážnici
Člen hodnotící komise Mezinárodního dudáckého festivalu ve Strakonicích
Předseda hodnotící komise folkloristického festivalu v Kovářově
Předseda hodnotící komise soutěžního folkloristického festivalu v Dambořicích 

Předseda hodnotících komisí soutěže Jihočeský zpěváček  
Dramaturgie německého televizního filmu spolu s Hanou Laudovou, Danielou Stavělovou a Zdenkem Hanzalem. Film o české lidové písni, hudbě, tanci a řemeslech. Film pro GOFIS natočila německá společnost Schwarzwaldfilm r. 1994
 


Scénáře národopisných a folkloristických pořadů a samostatné pořady realizovaných ve vysílání Čs. rozhlasu a Čs. televize (výběr)

Pravidelné komentáře k pořadům Čs. rozhlasu České Budějovice Píseň pro tento týden 
Nad sběratelským dílem Karla Weise 
Koledy a koledování 
František Pícha – sběratel jihočeských lidových písní 
Koledy v tradici jihočeského lidu 
19. etnomuzikologický seminář v Českých Budějovicích – rozhovor s pracovníkem ÚEF AV ČR Doc. PhDr. L. Tyllnerem, CSc. 
Písně 28. října 1918. Slavnostní pořad k výročí vzniku Československé republiky 
Písně Zlatokorunského rukopisu 
Nejstarší prameny jihočeských lidových písní 
Doudlebská svatba 
Pořad Host do domu – na téma Etnologie, folklor, lidová píseň 
Pořad Nad věcí – na téma O koledách a koledování, o transkribci nejstarších zvukových památek 
Národopis a folklor populárně (stanice Leonardo)
Lidová kultura a hudební odkaz minulosti (stanice Leonardo)
Koledy a jejich historie (stanice Leonardo)
Děvče z Moravy samostatný program Mezinárodního folkloristického festivalu ve Strážnici
Folklorica, ČT Brno – na téma: Transkripce dudáckých záznamů na fonografických válečcích z roku 1909 
Děvče z Moravy přímé vysílání s dotazy diváků na Televizi Noe 

 

Z publikací Etnologického ústavu