Vyhledávání


Etnologický ústav  › Pracovníci  › FILES

 

1. Osobní údaje
Jméno:  Jiří Woitsch
Narozen: 14. 8. 1976 v Praze
Kontakt: Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., Na Florenci 3, 110 00, Praha 1
Telefon: +420222828604; fax: +420222828511
Email: jiri.woitsch@post.cz

 

2. Funkce na pracovišti a zaměření vědecké činnosti
- samostatný vědecký pracovník, vedoucí Oddělení historické etnologie, vedoucí redaktor časopisu Český lid : Etnologický časopis
- etnologie, historie (zejm. hospodářské dějiny a dějiny hmotné kultury) a historická antropologie střední Evropy v předindustriálním období

- environmentální dějiny, dějiny kulturní krajiny
- interdisciplinární výzkum vztahu člověka k lesům v minulosti (16.–19. století) –  etnologické a historické studium kulturních, ekonomických, sociálních a mentalitních hodnot a způsobů vnímání lesa; hlavní způsoby exploatace lesů v rámci zemědělského i nezemědělského hospodaření; les jako součást kulturní krajiny
- tzv. tradiční kultura střední Evropy (vesnická architektura, sídla, bydlení; tradiční formy zemědělství a kultivace krajiny, rukodělná výroba, teorie a metodologie studia hmotné kultury)
- etnokartografie (teorie, metodologie, užití GIS)
- vědecký experiment a interdisciplinarita v humanitních a sociálních vědách (teorie, metodologie, praktická realizace etno-archeologických experimentů)
- problémy publikační a ediční praxe v humanitních/sociálních vědách, scientometrie

 

3. Vzdělání
1991–1995 – Gymnázium
1995–2001 – Filozofická fakulta UK v Praze, dvouoborové studium (etnologie–historie)
2001 – Mgr.
2002 – PhDr. Rigorózní práce: Zapomenutá potaš. Drasláři a draslářství v 18. a 19. století
2001 – 2009 postgraduální studium na Ústavu českých dějin FF UK v Praze. Téma disertační práce: Hospodářské využití lesa v raném novověku – tzv. lesní řemesla v 17.–19. století.
2009 – Ph.D.

 


4. Přehled dosavadních zaměstnání
od 1999 – Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. Oddělení historické etnologie
od 2001 – Západočeská univerzita v Plzni, Filosofická fakulta, Katedra antropologických a historických věd (asistent). Přednášky a semináře k historické antropologii raněnovověké vesnice a dějinám lesů a lesnictví.
od 2005 – vedoucí redaktor časopisu Český lid : Etnologický časopis
od 2011– vedoucí Oddělení historické etnologie EÚ AV ČR

 

5. Absolvované stáže a studijní pobyty.
1999, 2000 – Krátkodobé studijní pobyty v Polsku (Jagellonská univerzita, Krakov) a v Maďarsku (Univerzita Attily Jószefa, Szeged). Témata studia: tradiční řemesla, etnokartografie.
2002, 2004, 2009 – Dlouhodobé studijní pobyty ve Švédsku (Královská akademie literatury, dějin a umění, Stockholm, Švédská univerzita zemědělských věd, Umeå). Témata studia: subsistenční strategie na raněnovověké vesnici, tradiční formy využívání lesa.

 

6. Řešené tuzemské granty.
Les a stromy v lidové kultuře Českých zemí raného novověku – hmotná kultura. GA AV ČR č. KJB900580701 (řešitel), 2007–2009.
Etnografický atlas Čech, Moravy a Slezska 8. GA AV ČR č. IAA900580701 (spoluřešitel), 2007–2009.
Metodika pro implementaci Výchovy ke vztahu ke kulturně historickému dědictví do školních vzdělávacích programů. ESF CZ.04.1.03/3.1.15.2 (spoluřešitel), 2006–2008.
Národopisný atlas Čech, Moravy a Slezska 7. GA AV ČR č. IAA9058402 (řešitel), 2004–2006.
Národopisný atlas Čech, Moravy a Slezska 6., GA AV ČR č. IAA0058803 (spoluřešitel), 1998–2001.

 

 

7. Účast na zahraničních sympoziích a konferencích (výběr)
Migration und Landschaftswandel / Migration and Landscape Change, Muenchen, Germany; 23-24 May 2014, paper: Educational trails as landscape memory agents in the West Bohemian Border region (s K. Pauknerovou)
6th ESEH conference Encounters of Sea and Land, Turku, Finland, 28 June-2 July 2011; session: Food from the Sea; paper: Baltic Herrings in the Heart of Europe. An
Environmental-historical Perspective (s K. Woitschovou)

XXIII IUFRO Wolld Congress; Seoul, South Korea, 23-28 August 2010, session: Wood and Forest Culture: Yesterday’s Lessons and Today’s Impact; paper: Memorable and sacred trees in the Czech Republic – causes of the losses of natural and cultural heritage in the course of the 20th century
First World Congress of Environmental History 2009; Copenhagen, Denmark; 4–8 August 2009, session: Perspectives on Early Modern Resources: Forests, Mines, Cities, paper: Silver above Forests: Silver Mining and Deforestation in the 16th Century Bohemia

16th Conference of the SIEF’s International Ethnocartography Network; Szeged, Hungary, 12–14 September 2009, paper: Ethnological atlas of Bohemia, Moravia and Silesia in the new Millennium: using historical sources and GIS
Woodland Cultures in Time and Space: tales from the past, messages for the future; Thessaloniki, Greece; 3–8 September 2007, paper: Charcoal Makers in Bohemia: From Privileged Craftsmen to Strange Forest Dwellers
XIV. International Economic History Congress; Helsinki, Finland, 21–25 August 2006, session 27: Historical Perspectives on the Economic Exploitation of the Forest, paper: The Potash Industry in Bohemia and Moravia in the Eighteenth and Nineteenth Centuries
História skla; Nitra, Slovensko, 29. 11. 2006, příspěvek: Experimentální výroba potaše tradiční technologií. Výsledky a interpretace pokusů z let 2004.–2006 (se Z. Cílovou)

 

8. Pedagogická a popularizační činnost
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav českých dějin, Kadedra pomocných věd historických a archivního studia, Ústav etnologie – pravidelné a výběrové přednášky a semináře od roku 2006
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická, Katedra antropologie - pravidelsné přednášky v letech 2003-2013
- vedení bakalářských a magisterských diplomových prací
- popularizační přednášky pro veřejnost
- vystoupení v médiích (zejména ČRo)
- výstavy fotografií z terénních výzkumů

 

10. Členství ve vědeckých společnostech, radách a komisích. Ocenění.
- Česká národopisná společnost
- Společnost pro hospodářské a sociální dějiny
- European Society for Environmental History
- Ethnologia Europae Centralis (člen redakční rady)
- Muzeum (člen redakční rady)
- Historická demografie (výkonný redaktor)
- AntropoWeb (člen redakční rady)
- Vědecká rada Národního muzea v Praze
- Rada etnologického ústavu AV ČR, v.v.i.
- Nositel ceny Akademie věd České republiky pro mladé vědecké pracovníky za vynikající výsledky vědecké práce (udělena Akademickou radou AV ČR 11. května 2004).
- Ocenění za nejlepší poster na 16. konferenci GIS ESRI v ČR (7.–8. 11. 2007). Název posteru: Židovské obyvatelstvo v Čechách v letech 1792–1794 (s A. Horálkem).
- Prémie Otto Wichterleho (2010)
 

 

Z publikací Etnologického ústavu